column_to_pos   139 lib/strutil.h    /*I*/ int (*column_to_pos) (const char *text, size_t pos);
column_to_pos   719 lib/strutil/strutil.c   return used_class.column_to_pos (text, pos);
column_to_pos   841 lib/strutil/strutil8bit.c   result.column_to_pos = str_8bit_column_to_pos;
column_to_pos   764 lib/strutil/strutilascii.c   result.column_to_pos = str_ascii_column_to_pos;
column_to_pos  1494 lib/strutil/strutilutf8.c   result.column_to_pos = str_utf8_column_to_pos;