ysize       292 src/cons.handler.c   screen_shot.ysize = screen_info.mv_rsz;
ysize       376 src/cons.handler.c   if (screen_info.mv_csz != screen_shot.xsize || screen_info.mv_rsz != screen_shot.ysize)
ysize       400 src/cons.handler.c   for (i = 0; i < screen_shot.xsize * screen_shot.ysize; i++)