slash       89 lib/vfs/path.c   char *slash;
slash       100 lib/vfs/path.c   slash = strchr (semi, PATH_SEP);
slash       109 lib/vfs/path.c   if (slash != NULL)
slash       110 lib/vfs/path.c     *slash = '\0';
slash       118 lib/vfs/path.c       *inpath = slash != NULL ? slash + 1 : NULL;
slash       122 lib/vfs/path.c   if (slash != NULL)
slash       123 lib/vfs/path.c     *slash = PATH_SEP;
slash       203 lib/vfs/path.c     char *slash;
slash       206 lib/vfs/path.c     slash = strchr (semi, PATH_SEP);
slash       207 lib/vfs/path.c     if (slash != NULL)
slash       208 lib/vfs/path.c       return g_strndup (semi, slash - semi);
slash       135 lib/vfs/vfs.c     const char *slash;
slash       149 lib/vfs/vfs.c     slash = strchr (semi, PATH_SEP);
slash       151 lib/vfs/vfs.c     if (slash - path >= size)
slash       152 lib/vfs/vfs.c       slash = NULL;
slash       154 lib/vfs/vfs.c     ms = (slash != NULL) ? slash - semi : (int) strlen (semi);
slash       167 lib/vfs/vfs.c       if (slash != NULL)
slash       168 lib/vfs/vfs.c         state = str_vfs_convert_to (coder, slash + 1, path + size - slash - 1, buffer);
slash       829 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   char *slash;
slash       889 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   slash = strchr (t, '/');
slash       890 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   if (slash != NULL)
slash       892 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     if (slash == t)
slash       895 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     *slash = '\0';
slash       897 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     if (slash[1] != '\0')