redo_check_bottom 2471 src/editor/edit.c                 goto redo_check_bottom;
redo_check_bottom 2477 src/editor/edit.c   redo_check_bottom: