privkey      382 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     sftpfs_super->privkey = g_strdup (config_entity->identity_file);
privkey      273 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (sftpfs_super->privkey == NULL)
privkey      277 src/vfs/sftpfs/connection.c                       sftpfs_super->pubkey, sftpfs_super->privkey,
privkey      292 src/vfs/sftpfs/connection.c                              sftpfs_super->privkey, passwd) == 0);
privkey      51 src/vfs/sftpfs/internal.h   char *privkey;