path_element   356 lib/vfs/direntry.c   vfs_path_element_free (super->path_element);
path_element   396 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   402 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   405 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q,
path_element   411 lib/vfs/direntry.c       vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q,
path_element   424 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   430 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   434 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   442 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EAGAIN;
path_element   525 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   531 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   535 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EINVAL;
path_element   541 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EFAULT;
path_element   795 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   797 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   813 lib/vfs/direntry.c         vfs_s_invalidate (path_element->class, ino->super);
path_element   818 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->logfile = fopen ((char *) arg, "w");
path_element   821 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->flush = TRUE;
path_element   1119 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1124 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1125 lib/vfs/direntry.c   subclass = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1147 lib/vfs/direntry.c     i = subclass->archive_same (path_element, super, vpath_archive, cookie);
path_element   1177 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1180 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1182 lib/vfs/direntry.c   if (path_element->path != NULL)
path_element   1183 lib/vfs/direntry.c     retval = path_element->path;
path_element   1191 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EIO;
path_element   1195 lib/vfs/direntry.c   subclass = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1198 lib/vfs/direntry.c     subclass->new_archive (path_element->class) : vfs_s_new_super (path_element->class);
path_element   1207 lib/vfs/direntry.c     result = subclass->open_archive (super, vpath_archive, path_element);
path_element   1212 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_free_super (path_element->class, super);
path_element   1213 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EIO;
path_element   1221 lib/vfs/direntry.c   vfs_s_insert_super (path_element->class, super);
path_element   1222 lib/vfs/direntry.c   vfs_stamp_create (path_element->class, super);
path_element   1300 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1307 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1309 lib/vfs/direntry.c   ino = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q, LINK_FOLLOW, FL_NONE);
path_element   1312 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   1316 lib/vfs/direntry.c   s = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1325 lib/vfs/direntry.c     if ((flags & O_CREAT) == 0 || path_element->class->write == NULL)
path_element   1330 lib/vfs/direntry.c     dir = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, dirname, LINK_FOLLOW, FL_DIR);
path_element   1338 lib/vfs/direntry.c     ent = vfs_s_generate_entry (path_element->class, name, dir, 0755);
path_element   1340 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_insert_entry (path_element->class, dir, ent);
path_element   1346 lib/vfs/direntry.c       tmp_handle = vfs_mkstemps (&tmp_vpath, path_element->class->name, name);
path_element   1364 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   1380 lib/vfs/direntry.c     if (s->fh_open != NULL && s->fh_open (path_element->class, fh, flags, mode) != 0)
path_element   1393 lib/vfs/direntry.c       path_element->class->verrno = errno;
path_element   1399 lib/vfs/direntry.c   vfs_rmstamp (path_element->class, (vfsid) super);
path_element   1577 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1579 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1580 lib/vfs/direntry.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element) || path_element->class->getid == NULL)
path_element   1583 lib/vfs/direntry.c   return (*path_element->class->getid) (vpath);
path_element   187 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   189 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   192 lib/vfs/gc.c    vfs_addstamp (path_element->class, id);
path_element   207 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   218 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   221 lib/vfs/gc.c    vfs_rmstamp (path_element->class, nvfsid);
path_element   223 lib/vfs/gc.c    if (!(id == NULL || (path_element->class == vclass && nvfsid == id)))
path_element   317 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   319 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   320 lib/vfs/gc.c    vfs_stamp_create (path_element->class, vfs_getid (vpath));
path_element   191 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   209 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   210 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element) && path_element->class->open != NULL)
path_element   215 lib/vfs/interface.c     info = path_element->class->open (vpath, flags, mode);
path_element   217 lib/vfs/interface.c       errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   219 lib/vfs/interface.c       result = vfs_new_handle (path_element->class, info);
path_element   235 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element; \
path_element   240 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1); \
path_element   241 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element)) \
path_element   244 lib/vfs/interface.c   result = path_element->class->name != NULL ? path_element->class->name callarg : -1; \
path_element   246 lib/vfs/interface.c     errno = path_element->class->name != NULL ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP; \
path_element   270 lib/vfs/interface.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   272 lib/vfs/interface.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath2, -1);
path_element   273 lib/vfs/interface.c     if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   276 lib/vfs/interface.c         path_element->class->symlink != NULL ?
path_element   277 lib/vfs/interface.c         path_element->class->symlink (vpath1, vpath2) : -1;
path_element   281 lib/vfs/interface.c           path_element->class->symlink != NULL ?
path_element   282 lib/vfs/interface.c           vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   372 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   377 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   378 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   380 lib/vfs/interface.c       path_element->class->setctl != NULL ? path_element->class->setctl (vpath,
path_element   422 lib/vfs/interface.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   427 lib/vfs/interface.c   path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   428 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   434 lib/vfs/interface.c   info = path_element->class->opendir ? path_element->class->opendir (vpath) : NULL;
path_element   437 lib/vfs/interface.c     errno = path_element->class->opendir ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   441 lib/vfs/interface.c   path_element->dir.info = info;
path_element   444 lib/vfs/interface.c   path_element->dir.converter = (path_element->encoding != NULL) ?
path_element   445 lib/vfs/interface.c     str_crt_conv_from (path_element->encoding) : str_cnv_from_term;
path_element   446 lib/vfs/interface.c   if (path_element->dir.converter == INVALID_CONV)
path_element   447 lib/vfs/interface.c     path_element->dir.converter = str_cnv_from_term;
path_element   450 lib/vfs/interface.c   handle = vfs_new_handle (path_element->class, vfs_path_element_clone (path_element));
path_element   543 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   548 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   549 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   551 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->stat ? path_element->class->stat (vpath, buf) : -1;
path_element   553 lib/vfs/interface.c       errno = path_element->class->name ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   565 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   570 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   571 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   573 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->lstat ? path_element->class->lstat (vpath, buf) : -1;
path_element   575 lib/vfs/interface.c       errno = path_element->class->name ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   609 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   614 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (pathname_vpath, -1);
path_element   615 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   617 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->getlocalcopy != NULL ?
path_element   618 lib/vfs/interface.c       path_element->class->getlocalcopy (pathname_vpath) :
path_element   621 lib/vfs/interface.c       errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   633 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   638 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (pathname_vpath, -1);
path_element   639 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   640 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->ungetlocalcopy != NULL ?
path_element   641 lib/vfs/interface.c       path_element->class->ungetlocalcopy (pathname_vpath, local_vpath, has_changed) :
path_element   662 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   673 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (cd_vpath, -1);
path_element   674 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element) || path_element->class->chdir == NULL)
path_element   678 lib/vfs/interface.c   result = path_element->class->chdir (cd_vpath);
path_element   681 lib/vfs/interface.c     errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   691 lib/vfs/interface.c   current_vfs = path_element->class;
path_element   697 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vfs_get_raw_current_dir (), -1);
path_element   698 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   700 lib/vfs/interface.c     if (*path_element->path != '\0')
path_element   704 lib/vfs/interface.c       p = strchr (path_element->path, 0) - 1;
path_element   705 lib/vfs/interface.c       if (IS_PATH_SEP (*p) && p > path_element->path)
path_element   714 lib/vfs/interface.c       if (super != NULL && super->path_element != NULL)
path_element   716 lib/vfs/interface.c         g_free (super->path_element->path);
path_element   717 lib/vfs/interface.c         super->path_element->path = g_strdup (path_element->path);
path_element   236 lib/vfs/path.c vfs_path_url_split (vfs_path_element_t * path_element, const char *path)
path_element   241 lib/vfs/path.c   path_element->port = 0;
path_element   264 lib/vfs/path.c       path_element->password = g_strdup (inner_colon);
path_element   268 lib/vfs/path.c       path_element->user = g_strdup (pcopy);
path_element   287 lib/vfs/path.c       path_element->ipv6 = TRUE;
path_element   295 lib/vfs/path.c     if (sscanf (colon + 1, "%d", &path_element->port) == 1)
path_element   297 lib/vfs/path.c       if (path_element->port <= 0 || path_element->port >= 65536)
path_element   298 lib/vfs/path.c         path_element->port = 0;
path_element   306 lib/vfs/path.c           path_element->port = 1;
path_element   309 lib/vfs/path.c           path_element->port = 2;
path_element   316 lib/vfs/path.c   path_element->host = g_strdup (rest);
path_element   807 lib/vfs/path.c vfs_path_add_element (vfs_path_t * vpath, const vfs_path_element_t * path_element)
path_element   809 lib/vfs/path.c   g_array_append_val (vpath->path, path_element);
path_element   927 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   929 lib/vfs/path.c     path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, vpath_element_index));
path_element   930 lib/vfs/path.c     g_array_append_val (new_vpath->path, path_element);
path_element   959 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   961 lib/vfs/path.c     path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, vpath_element_index);
path_element   962 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_free (path_element);
path_element   1065 lib/vfs/path.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1067 lib/vfs/path.c   path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1069 lib/vfs/path.c   if ((path_element->encoding != NULL) && (strcmp (encoding, path_element->encoding) == 0))
path_element   1072 lib/vfs/path.c   g_free (path_element->encoding);
path_element   1073 lib/vfs/path.c   path_element->encoding = g_strdup (encoding);
path_element   1075 lib/vfs/path.c   if (vfs_path_element_need_cleanup_converter (path_element))
path_element   1076 lib/vfs/path.c     str_close_conv (path_element->dir.converter);
path_element   1078 lib/vfs/path.c   path_element->dir.converter = str_crt_conv_from (path_element->encoding);
path_element   1315 lib/vfs/path.c       vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1317 lib/vfs/path.c       path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (current_vpath, vindex));
path_element   1318 lib/vfs/path.c       g_array_append_val (ret_vpath->path, path_element);
path_element    77 lib/vfs/path.h void vfs_path_add_element (vfs_path_t * vpath, const vfs_path_element_t * path_element);
path_element   241 lib/vfs/utilvfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   248 lib/vfs/utilvfs.c   path_element = g_new0 (vfs_path_element_t, 1);
path_element   249 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->port = default_port;
path_element   263 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->path = g_strdup (PATH_SEP_STR);
path_element   266 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->path = g_strndup (dir, pcopy_len - (size_t) (dir - pcopy));
path_element   287 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->password = g_strdup (inner_colon);
path_element   291 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->user = g_strdup (pcopy);
path_element   301 lib/vfs/utilvfs.c     g_free (path_element->user);
path_element   302 lib/vfs/utilvfs.c     path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   318 lib/vfs/utilvfs.c       vfs_path_element_free (path_element);
path_element   328 lib/vfs/utilvfs.c     if (sscanf (colon + 1, "%d", &path_element->port) == 1)
path_element   330 lib/vfs/utilvfs.c       if (path_element->port <= 0 || path_element->port >= 65536)
path_element   331 lib/vfs/utilvfs.c         path_element->port = default_port;
path_element   339 lib/vfs/utilvfs.c           path_element->port = 1;
path_element   342 lib/vfs/utilvfs.c           path_element->port = 2;
path_element   350 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->host = g_strdup (rest);
path_element   353 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->dir.converter = INVALID_CONV;
path_element   356 lib/vfs/utilvfs.c   return path_element;
path_element   451 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   453 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   454 lib/vfs/vfs.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   457 lib/vfs/vfs.c   return path_element->class->flags;
path_element   481 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   491 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (current_path, -1);
path_element   492 lib/vfs/vfs.c   current_vfs = path_element->class;
path_element   640 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   660 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vfs_get_raw_current_dir (), -1);
path_element   662 lib/vfs/vfs.c   if ((path_element->class->flags & VFSF_LOCAL) != 0)
path_element    69 lib/vfs/xdirentry.h   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1822 src/editor/edit.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1828 src/editor/edit.c   path_element = vfs_path_get_by_index (write_name_vpath, -1);
path_element   1829 src/editor/edit.c   writename = name_quote (path_element->path, FALSE);
path_element   308 src/editor/editcmd.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   312 src/editor/editcmd.c     path_element = vfs_path_get_by_index (savename_vpath, -1);
path_element   313 src/editor/editcmd.c     file = (FILE *) fopen (path_element->path, "w");
path_element   323 src/editor/editcmd.c       msg = g_strdup_printf (_("Cannot open file for writing: %s"), path_element->path);
path_element   477 src/filemanager/filemanager.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   479 src/filemanager/filemanager.c     path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   481 src/filemanager/filemanager.c     if (path_element->class != vclass)
path_element   1188 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1195 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1));
path_element   1197 src/filemanager/panel.c   if (elements_count > 1 && (strcmp (path_element->class->name, "cpiofs") == 0 ||
path_element   1198 src/filemanager/panel.c                strcmp (path_element->class->name, "extfs") == 0 ||
path_element   1199 src/filemanager/panel.c                strcmp (path_element->class->name, "tarfs") == 0))
path_element   1221 src/filemanager/panel.c   vfs_path_add_element (last_vpath, path_element);
path_element   1244 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1246 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   1247 src/filemanager/panel.c   if (path_element->encoding != NULL)
path_element   1248 src/filemanager/panel.c     ret_str = g_strdup_printf ("[%s]", path_element->encoding);
path_element   4385 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   4404 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   4405 src/filemanager/panel.c   if (path_element->encoding != NULL)
path_element   4406 src/filemanager/panel.c     panel->codepage = get_codepage_index (path_element->encoding);
path_element   4796 src/filemanager/panel.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   4798 src/filemanager/panel.c     path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, indx));
path_element   4800 src/filemanager/panel.c     if (path_element->encoding == NULL)
path_element   4802 src/filemanager/panel.c       vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   4806 src/filemanager/panel.c     converter = str_crt_conv_to (path_element->encoding);
path_element   4809 src/filemanager/panel.c       vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   4813 src/filemanager/panel.c     MC_PTR_FREE (path_element->encoding);
path_element   4815 src/filemanager/panel.c     str_vfs_convert_from (converter, path_element->path, tmp_conv);
path_element   4817 src/filemanager/panel.c     g_free (path_element->path);
path_element   4818 src/filemanager/panel.c     path_element->path = g_strndup (tmp_conv->str, tmp_conv->len);
path_element   4823 src/filemanager/panel.c     str_close_conv (path_element->dir.converter);
path_element   4824 src/filemanager/panel.c     path_element->dir.converter = INVALID_CONV;
path_element   4825 src/filemanager/panel.c     vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   5057 src/filemanager/panel.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   5059 src/filemanager/panel.c     path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   5060 src/filemanager/panel.c     if (path_element->encoding != NULL)
path_element   5061 src/filemanager/panel.c       panel->codepage = get_codepage_index (path_element->encoding);
path_element   781 src/vfs/extfs/extfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   784 src/vfs/extfs/extfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   786 src/vfs/extfs/extfs.c   fstype = extfs_which (path_element->class, path_element->vfs_prefix);
path_element   809 src/vfs/extfs/extfs.c       path_element->class->verrno = EIO;
path_element   815 src/vfs/extfs/extfs.c   return path_element->path;
path_element   907 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   910 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   911 src/vfs/extfs/extfs.c     ret_str = g_strdup (path_element->path);
path_element   1287 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1289 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1290 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EINVAL;
path_element   1356 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1358 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1359 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   1382 src/vfs/extfs/extfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1386 src/vfs/extfs/extfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1393 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   1404 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   1440 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1442 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1443 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   512 src/vfs/fish/fish.c   const char *xsh = (super->path_element->port == FISH_FLAG_RSH ? "rsh" : "ssh");
path_element   516 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->port == FISH_FLAG_COMPRESSED)
path_element   519 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->port > FISH_FLAG_RSH)
path_element   522 src/vfs/fish/fish.c     g_snprintf (gbuf, sizeof (gbuf), "%d", super->path_element->port);
path_element   533 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->user != NULL)
path_element   536 src/vfs/fish/fish.c     argv[i++] = super->path_element->user;
path_element   541 src/vfs/fish/fish.c     super->path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   544 src/vfs/fish/fish.c   argv[i++] = super->path_element->host;
path_element   573 src/vfs/fish/fish.c     if (super->path_element->password == NULL)
path_element   577 src/vfs/fish/fish.c       p = g_strdup_printf (_("fish: Password is required for %s"), super->path_element->user);
path_element   582 src/vfs/fish/fish.c       super->path_element->password = op;
path_element   590 src/vfs/fish/fish.c       str_len = strlen (super->path_element->password);
path_element   591 src/vfs/fish/fish.c       if ((write (fish_super.sockw, super->path_element->password, str_len) !=
path_element   650 src/vfs/fish/fish.c     g_strconcat ("sh://", super->path_element->user, "@", super->path_element->host,
path_element   671 src/vfs/fish/fish.c   super->path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   674 src/vfs/fish/fish.c     super->path_element->port = FISH_FLAG_RSH;
path_element   677 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_LS_FILE, FISH_LS_DEF_CONTENT);
path_element   679 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_EXISTS_FILE,
path_element   682 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_MKDIR_FILE,
path_element   685 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_UNLINK_FILE,
path_element   688 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_CHOWN_FILE,
path_element   691 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_CHMOD_FILE,
path_element   694 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_UTIME_FILE,
path_element   697 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_RMDIR_FILE,
path_element   700 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_LN_FILE, FISH_LN_DEF_CONTENT);
path_element   702 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_MV_FILE, FISH_MV_DEF_CONTENT);
path_element   704 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_HARDLINK_FILE,
path_element   707 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_GET_FILE, FISH_GET_DEF_CONTENT);
path_element   709 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_SEND_FILE,
path_element   712 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_APPEND_FILE,
path_element   715 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_INFO_FILE,
path_element   727 src/vfs/fish/fish.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   733 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   735 src/vfs/fish/fish.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   736 src/vfs/fish/fish.c     path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   738 src/vfs/fish/fish.c   result = ((strcmp (path_element->host, super->path_element->host) == 0)
path_element   739 src/vfs/fish/fish.c        && (strcmp (path_element->user, super->path_element->user) == 0)
path_element   740 src/vfs/fish/fish.c        && (path_element->port == super->path_element->port)) ? 1 : 0;
path_element   742 src/vfs/fish/fish.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   1232 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1235 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath1, -1);
path_element   1249 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super2, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_mv,
path_element   1266 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1269 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath1, -1);
path_element   1283 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super2, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_hardlink,
path_element   1301 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1304 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath2, -1);
path_element   1314 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_ln,
path_element   1367 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1370 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1379 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_chmod,
path_element   1399 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1413 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1423 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_chown,
path_element   1473 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1476 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1502 src/vfs/fish/fish.c   ret = fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_utime,
path_element   1521 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1524 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1533 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_unlink,
path_element   1549 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1552 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1561 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_exists,
path_element   1577 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1582 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1591 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_mkdir,
path_element   1600 src/vfs/fish/fish.c     path_element->class->verrno = EACCES;
path_element   1614 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1617 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1626 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_rmdir,
path_element   1701 src/vfs/fish/fish.c     switch (super->path_element->port)
path_element   1710 src/vfs/fish/fish.c       if (super->path_element->port > FISH_FLAG_RSH)
path_element   1712 src/vfs/fish/fish.c         g_snprintf (gbuf, sizeof (gbuf), ":%d", super->path_element->port);
path_element   1720 src/vfs/fish/fish.c             super->path_element->user, "@", super->path_element->host, flags,
path_element   1721 src/vfs/fish/fish.c             PATH_SEP_STR, super->path_element->path, (char *) NULL);
path_element   354 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element = vfs_path_element_clone (velement);
path_element   356 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->port == 0)
path_element   357 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->port = FTP_COMMAND_PORT;
path_element   359 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   363 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       ftpfs_netrc_lookup (path_element->host, &path_element->user, &path_element->password);
path_element   365 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   366 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->user = g_strdup ("anonymous");
path_element   369 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (ftpfs_use_netrc && path_element->password == NULL)
path_element   374 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     ftpfs_netrc_lookup (path_element->host, &new_user, &new_passwd);
path_element   377 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if (new_user != NULL && strcmp (path_element->user, new_user) != 0)
path_element   378 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       MC_PTR_FREE (path_element->password);
path_element   384 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   return path_element;
path_element   458 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if (ftpfs_login_server (me, super, super->path_element->password))
path_element   590 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_print_message (_("ftpfs: Disconnecting from %s"), super->path_element->host);
path_element   626 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (super->path_element->password != NULL) /* explicit password */
path_element   627 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     op = g_strdup (super->path_element->password);
path_element   630 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   else if (strcmp (super->path_element->user, "anonymous") == 0
path_element   631 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       || strcmp (super->path_element->user, "ftp") == 0)
path_element   642 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     p = g_strdup_printf (_("FTP: Password required for %s"), super->path_element->user);
path_element   647 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     super->path_element->password = g_strdup (op);
path_element   661 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       g_strconcat (super->path_element->user, "@",
path_element   662 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c             super->path_element->host[0] ==
path_element   663 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c             '!' ? super->path_element->host + 1 : super->path_element->host,
path_element   666 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     name = g_strdup (super->path_element->user);
path_element   697 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c                   super->path_element->user);
path_element   720 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       wipe_password (super->path_element->password);
path_element   721 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       super->path_element->password = NULL;
path_element   727 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       super->path_element->user);
path_element   832 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   834 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = vfs_url_split (proxy, FTP_COMMAND_PORT, URL_USE_ANONYMOUS);
path_element   835 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   *host = path_element->host;
path_element   836 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element->host = NULL;
path_element   837 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   *port = path_element->port;
path_element   838 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   855 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (super->path_element->host == NULL || *super->path_element->host == '\0')
path_element   868 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     host = g_strdup (super->path_element->host);
path_element   869 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     tmp_port = super->path_element->port;
path_element   1022 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   super->path_element = ftpfs_correct_url_parameters (vpath_element);
path_element   1023 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (ftpfs_check_proxy (super->path_element->host))
path_element   1037 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1043 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = ftpfs_correct_url_parameters (vpath_element);
path_element   1045 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   result = ((strcmp (path_element->host, super->path_element->host) == 0)
path_element   1046 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c        && (strcmp (path_element->user, super->path_element->user) == 0)
path_element   1047 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c        && (path_element->port == super->path_element->port)) ? 1 : 0;
path_element   1049 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   2062 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2065 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2071 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   p = ftpfs_translate_path (path_element->class, super, rpath);
path_element   2072 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   r = ftpfs_command (path_element->class, super, WAIT_REPLY, cmd, p);
path_element   2079 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->class->verrno = EPERM;
path_element   2083 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_s_invalidate (path_element->class, super);
path_element   2370 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     name = vfs_path_element_build_pretty_path_str (super->path_element);
path_element    71 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    73 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    74 src/vfs/local/local.c   fd = open (path_element->path, NO_LINEAR (flags), mode);
path_element    91 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    93 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   102 src/vfs/local/local.c     dir = opendir (path_element->path);
path_element   150 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   152 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   153 src/vfs/local/local.c   return stat (path_element->path, buf);
path_element   161 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   163 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   165 src/vfs/local/local.c   return lstat (path_element->path, buf);
path_element   167 src/vfs/local/local.c   return statlstat (path_element->path, buf);
path_element   176 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   178 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   179 src/vfs/local/local.c   return chmod (path_element->path, mode);
path_element   187 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   189 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   190 src/vfs/local/local.c   return chown (path_element->path, owner, group);
path_element   199 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   201 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   203 src/vfs/local/local.c   ret = utimensat (AT_FDCWD, path_element->path, *times, AT_SYMLINK_NOFOLLOW);
path_element   205 src/vfs/local/local.c   ret = utime (path_element->path, times);
path_element   215 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   217 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   218 src/vfs/local/local.c   return readlink (path_element->path, buf, size);
path_element   226 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   228 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   229 src/vfs/local/local.c   return unlink (path_element->path);
path_element   290 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   292 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   293 src/vfs/local/local.c   return chdir (path_element->path);
path_element   301 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   303 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   304 src/vfs/local/local.c   return mknod (path_element->path, mode, dev);
path_element   324 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   326 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   327 src/vfs/local/local.c   return mkdir (path_element->path, mode);
path_element   335 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   337 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   338 src/vfs/local/local.c   return rmdir (path_element->path);
path_element   142 src/vfs/sfs/sfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   146 src/vfs/sfs/sfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   150 src/vfs/sfs/sfs.c   w = path_element->class->which (path_element->class, path_element->vfs_prefix);
path_element   195 src/vfs/sfs/sfs.c         ptr = path_element->path;
path_element   256 src/vfs/sfs/sfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   258 src/vfs/sfs/sfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   268 src/vfs/sfs/sfs.c   handle = vfs_mkstemps (&cache_vpath, "sfs", path_element->path);
path_element   360 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   config_entity = sftpfs_get_config_entity (super->path_element, mcerror);
path_element   368 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   if (super->path_element->port == 0)
path_element   369 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->port = config_entity->port;
path_element   371 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   if (super->path_element->user == NULL)
path_element   372 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->user = g_strdup (config_entity->user);
path_element   376 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     g_free (super->path_element->host);
path_element   377 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->host = g_strdup (config_entity->real_host);
path_element   112 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (super->path_element->host == NULL || *super->path_element->host == '\0')
path_element   118 src/vfs/sftpfs/connection.c   sprintf (port, "%hu", (unsigned short) super->path_element->port);
path_element   133 src/vfs/sftpfs/connection.c   e = getaddrinfo (super->path_element->host, port, &hints, &res);
path_element   140 src/vfs/sftpfs/connection.c     e = getaddrinfo (super->path_element->host, port, &hints, &res);
path_element   191 src/vfs/sftpfs/connection.c     vfs_print_message (_("sftp: making connection to %s"), super->path_element->host);
path_element   260 src/vfs/sftpfs/connection.c         found = strcmp (store->name, super->path_element->host) == 0;
path_element   271 src/vfs/sftpfs/connection.c         if (port == super->path_element->port)
path_element   276 src/vfs/sftpfs/connection.c           found = strncmp (store->name + 1, super->path_element->host, kh_name_size) == 0;
path_element   365 src/vfs/sftpfs/connection.c   rc = libssh2_knownhost_addc (sftpfs_super->known_hosts, super->path_element->host, NULL,
path_element   379 src/vfs/sftpfs/connection.c           super->path_element->host, sftpfs_super->ip_address);
path_element   493 src/vfs/sftpfs/connection.c   rc = libssh2_knownhost_checkp (sftpfs_super->known_hosts, super->path_element->host,
path_element   494 src/vfs/sftpfs/connection.c                  super->path_element->port, remote_key, remote_key_len,
path_element   514 src/vfs/sftpfs/connection.c                super->path_element->host, sftpfs_super->ip_address,
path_element   527 src/vfs/sftpfs/connection.c                super->path_element->host, sftpfs_super->ip_address);
path_element   585 src/vfs/sftpfs/connection.c   userauthlist = libssh2_userauth_list (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   586 src/vfs/sftpfs/connection.c                      strlen (super->path_element->user));
path_element   649 src/vfs/sftpfs/connection.c     if (libssh2_agent_userauth (sftpfs_super->agent, super->path_element->user, identity) == 0)
path_element   682 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (libssh2_userauth_publickey_fromfile (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   684 src/vfs/sftpfs/connection.c                       super->path_element->password) == 0)
path_element   687 src/vfs/sftpfs/connection.c   p = g_strdup_printf (_("sftp: Enter passphrase for %s "), super->path_element->user);
path_element   696 src/vfs/sftpfs/connection.c                              super->path_element->user,
path_element   736 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (strncmp (name, kbi_super->path_element->user, name_len) != 0)
path_element   772 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (super->path_element->password != NULL)
path_element   774 src/vfs/sftpfs/connection.c     while ((rc = libssh2_userauth_password (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   775 src/vfs/sftpfs/connection.c                         super->path_element->password)) ==
path_element   781 src/vfs/sftpfs/connection.c     kbi_passwd = super->path_element->password;
path_element   785 src/vfs/sftpfs/connection.c                            super->path_element->user,
path_element   797 src/vfs/sftpfs/connection.c   p = g_strdup_printf (_("sftp: Enter password for %s "), super->path_element->user);
path_element   805 src/vfs/sftpfs/connection.c     while ((rc = libssh2_userauth_password (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   816 src/vfs/sftpfs/connection.c                              super->path_element->user,
path_element   828 src/vfs/sftpfs/connection.c       g_free (super->path_element->password);
path_element   829 src/vfs/sftpfs/connection.c       super->path_element->password = passwd;
path_element    71 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    76 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    88 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element   179 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   183 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   199 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element   229 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   233 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   249 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element   115 src/vfs/sftpfs/internal.c sftpfs_op_init (sftpfs_super_t ** super, const vfs_path_element_t ** path_element,
path_element   133 src/vfs/sftpfs/internal.c   *path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   141 src/vfs/sftpfs/internal.c sftpfs_stat_init (sftpfs_super_t ** super, const vfs_path_element_t ** path_element,
path_element   147 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (super, path_element, vpath, mcerror))
path_element   154 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename ((*path_element)->path);
path_element   290 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   294 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   318 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   322 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_STAT, &attrs);
path_element   348 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   351 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (&super, &path_element, vpath, mcerror))
path_element   358 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element   443 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   447 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   458 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element   497 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   501 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   511 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element   549 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   552 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (&super, &path_element, vpath, mcerror))
path_element   559 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path);
path_element    97 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   104 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   110 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   path_inode = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, path_super, LINK_FOLLOW, FL_NONE);
path_element   113 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   125 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     dir = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, dirname, LINK_FOLLOW, FL_DIR);
path_element   132 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     ent = vfs_s_generate_entry (path_element->class, name, dir, 0755);
path_element   134 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     vfs_s_insert_entry (path_element->class, dir, ent);
path_element   142 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   155 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   vfs_rmstamp (path_element->class, (vfsid) super);
path_element   657 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     name = vfs_path_element_build_pretty_path_str (super->path_element);
path_element   122 src/vfs/sftpfs/vfs_subclass.c   super->path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   973 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   975 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   976 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_chmod(path:%s, mode:%d)\n", path_element->path, (int) mode));
path_element   987 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   989 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   991 src/vfs/smbfs/smbfs.c      ("smbfs_chown(path:%s, owner:%d, group:%d)\n", path_element->path, (int) owner,
path_element   1002 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1006 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1008 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_utimensat(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1010 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_utime(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1021 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1023 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1024 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_readlink(path:%s, buf:%s, size:%zu)\n", path_element->path, buf, size));
path_element   1342 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1345 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1346 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path = path_element->path;
path_element   1350 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1411 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1413 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1414 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_opendir(dirname:%s)\n", path_element->path));
path_element   1422 src/vfs/smbfs/smbfs.c   smbfs_info->path = g_strdup (path_element->path);  /* keep original */
path_element   1690 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1692 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1693 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_chdir(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1708 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1710 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1711 src/vfs/smbfs/smbfs.c   mypath = g_strdup (path_element->path);
path_element   1736 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1738 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1739 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_stat(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1749 src/vfs/smbfs/smbfs.c   p = path_element->path;
path_element   1750 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1781 src/vfs/smbfs/smbfs.c     return smbfs_fake_server_stat (server_url, path_element->path, buf);
path_element   1786 src/vfs/smbfs/smbfs.c     return smbfs_fake_share_stat (server_url, path_element->path, buf);
path_element   1834 src/vfs/smbfs/smbfs.c   return smbfs_get_stat_info (sc, path_element->path, buf);
path_element   1880 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1882 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1884 src/vfs/smbfs/smbfs.c      ("smbfs_mknod(path:%s, mode:%d, dev:%u)\n", path_element->path, (int) mode,
path_element   1898 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1900 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1901 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_mkdir(path:%s, mode:%d)\n", path_element->path, (int) mode));
path_element   1905 src/vfs/smbfs/smbfs.c   cpath = smbfs_convert_path (path_element->path, FALSE);
path_element   1927 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1929 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1930 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_rmdir(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1934 src/vfs/smbfs/smbfs.c   cpath = smbfs_convert_path (path_element->path, FALSE);
path_element   1981 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1985 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1986 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1989 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path = path_element->path;
path_element   2026 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2030 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2031 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_setctl(path:%s, ctlop:%d)\n", path_element->path, ctlop));
path_element   2111 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2113 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2114 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_open(file:%s, flags:%d, mode:%o)\n", path_element->path, flags, mode));
path_element   151 src/vfs/undelfs/undelfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   153 src/vfs/undelfs/undelfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   160 src/vfs/undelfs/undelfs.c   dirname = path_element->path;
path_element   338 src/vfs/undelfs/undelfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   340 src/vfs/undelfs/undelfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   384 src/vfs/undelfs/undelfs.c   vfs_print_message (_("%s: done."), path_element->class->name);
path_element   387 src/vfs/undelfs/undelfs.c   vfs_print_message (_("%s: failure"), path_element->class->name);
path_element   171 tests/lib/vfs/relative_cd.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   175 tests/lib/vfs/relative_cd.c   path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, -1));
path_element   181 tests/lib/vfs/relative_cd.c   vfs_path_add_element (last_vpath, path_element);
path_element   174 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   182 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   187 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   mctest_assert_ptr_eq (path_element->class, data->expected_vfs_class);
path_element   188 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   mctest_assert_str_eq (path_element->path, data->expected_element_path);
path_element    67 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    73 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    74 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   if (strcmp (ARCH_NAME, path_element->path) != 0)