my_stat2     214 lib/vfs/vfs.c   struct stat my_stat, my_stat2;
my_stat2     217 lib/vfs/vfs.c       && mc_stat (vfs_get_raw_current_dir (), &my_stat2) == 0
my_stat2     218 lib/vfs/vfs.c       && my_stat.st_ino == my_stat2.st_ino && my_stat.st_dev == my_stat2.st_dev);