atoi       420 lib/search/regex.c         tmp_token = atoi (tmp_str);
atoi       570 lib/search/regex.c     ret = atoi (tmp_str);
atoi       581 src/args.c           arg = mcedit_arg_vpath_new (fname_vpath, atoi (p));
atoi       204 src/editor/editoptions.c     option_word_wrap_line_length = atoi (p);
atoi       212 src/editor/editoptions.c     option_tab_spacing = atoi (q);
atoi       615 src/filemanager/boxes.c       old_esc_mode_timeout = atoi (time_out_new);
atoi       1172 src/filemanager/boxes.c       vfs_timeout = atoi (ret_timeout);
atoi       1185 src/filemanager/boxes.c       ftpfs_directory_timeout = atoi (ret_directory_timeout);
atoi       806 src/filemanager/ext.c     view_at_line_number = atoi (action + 5);
atoi       1450 src/filemanager/find.c     line = atoi (file + 4);
atoi       1785 src/filemanager/panel.c         req_length = atoi (format);
atoi       265 src/filemanager/treestore.c           common = atoi (s);
atoi       546 src/setup.c      old_esc_mode_timeout = atoi (kt);
atoi       510 src/usermenu.c         do_quote = (atoi (commands) != 0);
atoi       1162 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   port = atoi (c);
atoi       365 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   date.tm_mday = atoi (day_of_month);
atoi       381 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     date.tm_year = atoi (t) - 1900;
atoi       1065 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   date.tm_mday = atoi (day_of_month);
atoi       175 src/vfs/sftpfs/config_parser.c         *pointer_int = atoi (value);