S_IFLNK     1046 lib/utilunix.c #ifdef S_IFLNK
S_IFLNK     1126 lib/utilunix.c #ifdef S_IFLNK
S_IFLNK      222 lib/vfs/parse_ls_vga.c     type = S_IFLNK;
S_IFLNK      479 lib/vfs/parse_ls_vga.c     local_type = S_IFLNK;
S_IFLNK      487 src/vfs/extfs/extfs.c           st.st_mode &= ~S_IFLNK;   /* You *DON'T* want to do this always */
S_IFLNK      791 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     s->st_mode = S_IFLNK;
S_IFLNK      547 src/vfs/tar/tar.c     st->st_mode |= S_IFLNK;