extfs_resolve_symlinks_int 114 src/vfs/extfs/extfs.c static struct vfs_s_entry *extfs_resolve_symlinks_int (struct vfs_s_entry *entry, GSList * list);
extfs_resolve_symlinks_int 262 src/vfs/extfs/extfs.c       pent = extfs_resolve_symlinks_int (pent, list);
extfs_resolve_symlinks_int 878 src/vfs/extfs/extfs.c   res = extfs_resolve_symlinks_int (entry, NULL);