extfs_resolve_symlinks 1031 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_resolve_symlinks (entry);
extfs_resolve_symlinks 1157 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_resolve_symlinks (entry);
extfs_resolve_symlinks 1231 src/vfs/extfs/extfs.c     entry = extfs_resolve_symlinks (entry);
extfs_resolve_symlinks 1351 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_resolve_symlinks (entry);
extfs_resolve_symlinks 1399 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_resolve_symlinks (entry);
extfs_resolve_symlinks 1435 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_resolve_symlinks (entry);