edit_macro_sort_by_hotkey  209 src/editor/editmacros.c     edit_macro_sort_by_hotkey ();
edit_macro_sort_by_hotkey  307 src/editor/editmacros.c     edit_macro_sort_by_hotkey ();