GLOBAL_KEYMAP_FILE  65 lib/mcconfig/paths.c   { &mc_config_str, GLOBAL_KEYMAP_FILE },
GLOBAL_KEYMAP_FILE 824 src/keymap.c    share_keymap = g_build_filename (mc_global.share_data_dir, GLOBAL_KEYMAP_FILE, (char *) NULL);
GLOBAL_KEYMAP_FILE 829 src/keymap.c      g_build_filename (mc_global.sysconfig_dir, GLOBAL_KEYMAP_FILE, (char *) NULL);
GLOBAL_KEYMAP_FILE 866 src/keymap.c    fname = mc_config_get_full_path (GLOBAL_KEYMAP_FILE);
GLOBAL_KEYMAP_FILE  93 tests/lib/mcconfig/user_configs_path.c     GLOBAL_KEYMAP_FILE