var_name     705 src/usermenu.c     char *var_name;
var_name     725 src/usermenu.c     var_name = g_strndup (p + 4, dots - 2 - (p + 3));
var_name     726 src/usermenu.c     value = getenv (var_name);
var_name     727 src/usermenu.c     g_free (var_name);