var_name     690 src/usermenu.c     char *var_name;
var_name     710 src/usermenu.c     var_name = g_strndup (p + 4, dots - 2 - (p + 3));
var_name     711 src/usermenu.c     value = getenv (var_name);
var_name     712 src/usermenu.c     g_free (var_name);