temp_name     735 src/vfs/tar/tar.c         char *temp_name, *temp_prefix;
temp_name     737 src/vfs/tar/tar.c         temp_name = g_strndup (header->header.name, sizeof (header->header.name));
temp_name     740 src/vfs/tar/tar.c                         temp_name, (char *) NULL);
temp_name     741 src/vfs/tar/tar.c         g_free (temp_name);