slash       87 lib/vfs/path.c   char *slash;
slash       98 lib/vfs/path.c   slash = strchr (semi, PATH_SEP);
slash       107 lib/vfs/path.c   if (slash != NULL)
slash       108 lib/vfs/path.c     *slash = '\0';
slash       116 lib/vfs/path.c       *inpath = slash != NULL ? slash + 1 : NULL;
slash       120 lib/vfs/path.c   if (slash != NULL)
slash       121 lib/vfs/path.c     *slash = PATH_SEP;
slash       201 lib/vfs/path.c     char *slash;
slash       204 lib/vfs/path.c     slash = strchr (semi, PATH_SEP);
slash       205 lib/vfs/path.c     if (slash != NULL)
slash       206 lib/vfs/path.c       return g_strndup (semi, slash - semi);
slash       134 lib/vfs/vfs.c     const char *slash;
slash       148 lib/vfs/vfs.c     slash = strchr (semi, PATH_SEP);
slash       150 lib/vfs/vfs.c     if (slash - path >= size)
slash       151 lib/vfs/vfs.c       slash = NULL;
slash       153 lib/vfs/vfs.c     ms = (slash != NULL) ? slash - semi : (int) strlen (semi);
slash       166 lib/vfs/vfs.c       if (slash != NULL)
slash       167 lib/vfs/vfs.c         state = str_vfs_convert_to (coder, slash + 1, path + size - slash - 1, buffer);
slash       835 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   char *slash;
slash       895 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   slash = strchr (t, '/');
slash       896 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c   if (slash != NULL)
slash       898 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     if (slash == t)
slash       901 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     *slash = '\0';
slash       903 src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_ls.c     if (slash[1] != '\0')