share_keymap   813 src/keymap.c    char *share_keymap, *sysconfig_keymap;
share_keymap   824 src/keymap.c    share_keymap = g_build_filename (mc_global.share_data_dir, GLOBAL_KEYMAP_FILE, (char *) NULL);
share_keymap   825 src/keymap.c    load_setup_init_config_from_file (&keymap_config, share_keymap, TRUE);
share_keymap   836 src/keymap.c    if (fname != NULL && strcmp (fname, sysconfig_keymap) != 0 && strcmp (fname, share_keymap) != 0)
share_keymap   845 src/keymap.c    if (fname != NULL && strcmp (fname, sysconfig_keymap) != 0 && strcmp (fname, share_keymap) != 0)
share_keymap   858 src/keymap.c    if (fname != NULL && strcmp (fname, sysconfig_keymap) != 0 && strcmp (fname, share_keymap) != 0)
share_keymap   872 src/keymap.c    g_free (share_keymap);