redo_check_bottom 2469 src/editor/edit.c                 goto redo_check_bottom;
redo_check_bottom 2475 src/editor/edit.c   redo_check_bottom: