prev_identity   619 src/vfs/sftpfs/connection.c   struct libssh2_agent_publickey *identity, *prev_identity = NULL;
prev_identity   642 src/vfs/sftpfs/connection.c     rc = libssh2_agent_get_identity (sftpfs_super->agent, &identity, prev_identity);
prev_identity   652 src/vfs/sftpfs/connection.c     prev_identity = identity;