path_element   353 lib/vfs/direntry.c   vfs_path_element_free (super->path_element);
path_element   393 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   399 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   402 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q,
path_element   408 lib/vfs/direntry.c       vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q,
path_element   421 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   427 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   431 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   439 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EAGAIN;
path_element   522 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   528 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   532 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EINVAL;
path_element   538 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EFAULT;
path_element   792 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   794 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   810 lib/vfs/direntry.c         vfs_s_invalidate (path_element->class, ino->super);
path_element   815 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->logfile = fopen ((char *) arg, "w");
path_element   818 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->flush = TRUE;
path_element   1107 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1112 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1113 lib/vfs/direntry.c   subclass = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1135 lib/vfs/direntry.c     i = subclass->archive_same (path_element, super, vpath_archive, cookie);
path_element   1165 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1168 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1170 lib/vfs/direntry.c   if (path_element->path != NULL)
path_element   1171 lib/vfs/direntry.c     retval = path_element->path;
path_element   1179 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EIO;
path_element   1183 lib/vfs/direntry.c   subclass = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1186 lib/vfs/direntry.c     subclass->new_archive (path_element->class) : vfs_s_new_super (path_element->class);
path_element   1195 lib/vfs/direntry.c     result = subclass->open_archive (super, vpath_archive, path_element);
path_element   1200 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_free_super (path_element->class, super);
path_element   1201 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EIO;
path_element   1209 lib/vfs/direntry.c   vfs_s_insert_super (path_element->class, super);
path_element   1210 lib/vfs/direntry.c   vfs_stamp_create (path_element->class, super);
path_element   1288 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1295 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1297 lib/vfs/direntry.c   ino = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q, LINK_FOLLOW, FL_NONE);
path_element   1300 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   1304 lib/vfs/direntry.c   s = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1313 lib/vfs/direntry.c     if ((flags & O_CREAT) == 0 || path_element->class->write == NULL)
path_element   1318 lib/vfs/direntry.c     dir = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, dirname, LINK_FOLLOW, FL_DIR);
path_element   1326 lib/vfs/direntry.c     ent = vfs_s_generate_entry (path_element->class, name, dir, 0755);
path_element   1328 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_insert_entry (path_element->class, dir, ent);
path_element   1334 lib/vfs/direntry.c       tmp_handle = vfs_mkstemps (&tmp_vpath, path_element->class->name, name);
path_element   1353 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   1369 lib/vfs/direntry.c     if (s->fh_open != NULL && s->fh_open (path_element->class, fh, flags, mode) != 0)
path_element   1382 lib/vfs/direntry.c       path_element->class->verrno = errno;
path_element   1388 lib/vfs/direntry.c   vfs_rmstamp (path_element->class, (vfsid) super);
path_element   1567 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1569 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1570 lib/vfs/direntry.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element) || path_element->class->getid == NULL)
path_element   1573 lib/vfs/direntry.c   return (*path_element->class->getid) (vpath);
path_element   200 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   202 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   205 lib/vfs/gc.c    vfs_addstamp (path_element->class, id);
path_element   220 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   231 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   234 lib/vfs/gc.c    vfs_rmstamp (path_element->class, nvfsid);
path_element   236 lib/vfs/gc.c    if (!(id == NULL || (path_element->class == vclass && nvfsid == id)))
path_element   331 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   333 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   334 lib/vfs/gc.c    vfs_stamp_create (path_element->class, vfs_getid (vpath));
path_element   193 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   210 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   211 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element) && path_element->class->open != NULL)
path_element   215 lib/vfs/interface.c     info = path_element->class->open (vpath, flags, mode);
path_element   217 lib/vfs/interface.c       errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   219 lib/vfs/interface.c       result = vfs_new_handle (path_element->class, info);
path_element   235 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element; \
path_element   240 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1); \
path_element   241 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element)) \
path_element   246 lib/vfs/interface.c   result = path_element->class->name != NULL ? path_element->class->name callarg : -1; \
path_element   248 lib/vfs/interface.c     errno = path_element->class->name != NULL ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP; \
path_element   275 lib/vfs/interface.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   277 lib/vfs/interface.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath2, -1);
path_element   278 lib/vfs/interface.c     if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   281 lib/vfs/interface.c         path_element->class->symlink != NULL ?
path_element   282 lib/vfs/interface.c         path_element->class->symlink (vpath1, vpath2) : -1;
path_element   286 lib/vfs/interface.c           path_element->class->symlink != NULL ?
path_element   287 lib/vfs/interface.c           vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   375 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   380 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   381 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   383 lib/vfs/interface.c       path_element->class->setctl != NULL ? path_element->class->setctl (vpath,
path_element   425 lib/vfs/interface.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   430 lib/vfs/interface.c   path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   432 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   438 lib/vfs/interface.c   info = path_element->class->opendir ? (*path_element->class->opendir) (vpath) : NULL;
path_element   442 lib/vfs/interface.c     errno = path_element->class->opendir ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   446 lib/vfs/interface.c   path_element->dir.info = info;
path_element   449 lib/vfs/interface.c   path_element->dir.converter = (path_element->encoding != NULL) ?
path_element   450 lib/vfs/interface.c     str_crt_conv_from (path_element->encoding) : str_cnv_from_term;
path_element   451 lib/vfs/interface.c   if (path_element->dir.converter == INVALID_CONV)
path_element   452 lib/vfs/interface.c     path_element->dir.converter = str_cnv_from_term;
path_element   455 lib/vfs/interface.c   handle = vfs_new_handle (path_element->class, vfs_path_element_clone (path_element));
path_element   562 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   567 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   569 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   571 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->stat ? (*path_element->class->stat) (vpath, buf) : -1;
path_element   573 lib/vfs/interface.c       errno = path_element->class->name ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   585 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   590 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   592 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   594 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->lstat ? (*path_element->class->lstat) (vpath, buf) : -1;
path_element   596 lib/vfs/interface.c       errno = path_element->class->name ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   630 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   635 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (pathname_vpath, -1);
path_element   637 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   639 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->getlocalcopy != NULL ?
path_element   640 lib/vfs/interface.c       path_element->class->getlocalcopy (pathname_vpath) :
path_element   643 lib/vfs/interface.c       errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   655 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   660 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (pathname_vpath, -1);
path_element   662 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   663 lib/vfs/interface.c     return_value = path_element->class->ungetlocalcopy != NULL ?
path_element   664 lib/vfs/interface.c       path_element->class->ungetlocalcopy (pathname_vpath, local_vpath, has_changed) :
path_element   685 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   696 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (cd_vpath, -1);
path_element   698 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element) || path_element->class->chdir == NULL)
path_element   703 lib/vfs/interface.c   result = (*path_element->class->chdir) (cd_vpath);
path_element   707 lib/vfs/interface.c     errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   717 lib/vfs/interface.c   current_vfs = path_element->class;
path_element   723 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vfs_get_raw_current_dir (), -1);
path_element   724 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   726 lib/vfs/interface.c     if (*path_element->path != '\0')
path_element   730 lib/vfs/interface.c       p = strchr (path_element->path, 0) - 1;
path_element   731 lib/vfs/interface.c       if (IS_PATH_SEP (*p) && p > path_element->path)
path_element   740 lib/vfs/interface.c       if (super != NULL && super->path_element != NULL)
path_element   742 lib/vfs/interface.c         g_free (super->path_element->path);
path_element   743 lib/vfs/interface.c         super->path_element->path = g_strdup (path_element->path);
path_element   236 lib/vfs/path.c vfs_path_url_split (vfs_path_element_t * path_element, const char *path)
path_element   241 lib/vfs/path.c   path_element->port = 0;
path_element   264 lib/vfs/path.c       path_element->password = g_strdup (inner_colon);
path_element   268 lib/vfs/path.c       path_element->user = g_strdup (pcopy);
path_element   287 lib/vfs/path.c       path_element->ipv6 = TRUE;
path_element   295 lib/vfs/path.c     if (sscanf (colon + 1, "%d", &path_element->port) == 1)
path_element   297 lib/vfs/path.c       if (path_element->port <= 0 || path_element->port >= 65536)
path_element   298 lib/vfs/path.c         path_element->port = 0;
path_element   306 lib/vfs/path.c           path_element->port = 1;
path_element   309 lib/vfs/path.c           path_element->port = 2;
path_element   316 lib/vfs/path.c   path_element->host = g_strdup (rest);
path_element   806 lib/vfs/path.c vfs_path_add_element (vfs_path_t * vpath, const vfs_path_element_t * path_element)
path_element   808 lib/vfs/path.c   g_array_append_val (vpath->path, path_element);
path_element   926 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   928 lib/vfs/path.c     path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, vpath_element_index));
path_element   929 lib/vfs/path.c     g_array_append_val (new_vpath->path, path_element);
path_element   955 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   957 lib/vfs/path.c     path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, vpath_element_index);
path_element   958 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_free (path_element);
path_element   1051 lib/vfs/path.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1053 lib/vfs/path.c   path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1055 lib/vfs/path.c   if ((path_element->encoding != NULL) && (strcmp (encoding, path_element->encoding) == 0))
path_element   1058 lib/vfs/path.c   g_free (path_element->encoding);
path_element   1059 lib/vfs/path.c   path_element->encoding = g_strdup (encoding);
path_element   1061 lib/vfs/path.c   if (vfs_path_element_need_cleanup_converter (path_element))
path_element   1062 lib/vfs/path.c     str_close_conv (path_element->dir.converter);
path_element   1064 lib/vfs/path.c   path_element->dir.converter = str_crt_conv_from (path_element->encoding);
path_element   1301 lib/vfs/path.c       vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1303 lib/vfs/path.c       path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (current_vpath, vindex));
path_element   1304 lib/vfs/path.c       g_array_append_val (ret_vpath->path, path_element);
path_element    77 lib/vfs/path.h void vfs_path_add_element (vfs_path_t * vpath, const vfs_path_element_t * path_element);
path_element   234 lib/vfs/utilvfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   241 lib/vfs/utilvfs.c   path_element = g_new0 (vfs_path_element_t, 1);
path_element   242 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->port = default_port;
path_element   256 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->path = g_strdup (PATH_SEP_STR);
path_element   259 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->path = g_strndup (dir, pcopy_len - (size_t) (dir - pcopy));
path_element   280 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->password = g_strdup (inner_colon);
path_element   284 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->user = g_strdup (pcopy);
path_element   294 lib/vfs/utilvfs.c     g_free (path_element->user);
path_element   295 lib/vfs/utilvfs.c     path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   311 lib/vfs/utilvfs.c       vfs_path_element_free (path_element);
path_element   321 lib/vfs/utilvfs.c     if (sscanf (colon + 1, "%d", &path_element->port) == 1)
path_element   323 lib/vfs/utilvfs.c       if (path_element->port <= 0 || path_element->port >= 65536)
path_element   324 lib/vfs/utilvfs.c         path_element->port = default_port;
path_element   332 lib/vfs/utilvfs.c           path_element->port = 1;
path_element   335 lib/vfs/utilvfs.c           path_element->port = 2;
path_element   343 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->host = g_strdup (rest);
path_element   346 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->dir.converter = INVALID_CONV;
path_element   349 lib/vfs/utilvfs.c   return path_element;
path_element   450 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   452 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   453 lib/vfs/vfs.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   456 lib/vfs/vfs.c   return path_element->class->flags;
path_element   479 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   489 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (current_path, -1);
path_element   490 lib/vfs/vfs.c   current_vfs = path_element->class;
path_element   578 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   598 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vfs_get_raw_current_dir (), -1);
path_element   600 lib/vfs/vfs.c   if ((path_element->class->flags & VFS_LOCAL) != 0)
path_element    68 lib/vfs/xdirentry.h   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1818 src/editor/edit.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1824 src/editor/edit.c   path_element = vfs_path_get_by_index (write_name_vpath, -1);
path_element   1825 src/editor/edit.c   writename = name_quote (path_element->path, FALSE);
path_element   352 src/editor/editcmd.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   356 src/editor/editcmd.c     path_element = vfs_path_get_by_index (savename_vpath, -1);
path_element   357 src/editor/editcmd.c     file = (FILE *) fopen (path_element->path, "w");
path_element   367 src/editor/editcmd.c       msg = g_strdup_printf (_("Cannot open file for writing: %s"), path_element->path);
path_element   480 src/filemanager/midnight.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   482 src/filemanager/midnight.c     path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   484 src/filemanager/midnight.c     if (path_element->class != vclass)
path_element   1186 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1193 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1));
path_element   1195 src/filemanager/panel.c   if (elements_count > 1 && (strcmp (path_element->class->name, "cpiofs") == 0 ||
path_element   1196 src/filemanager/panel.c                strcmp (path_element->class->name, "extfs") == 0 ||
path_element   1197 src/filemanager/panel.c                strcmp (path_element->class->name, "tarfs") == 0))
path_element   1219 src/filemanager/panel.c   vfs_path_add_element (last_vpath, path_element);
path_element   1242 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1244 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   1245 src/filemanager/panel.c   if (path_element->encoding != NULL)
path_element   1246 src/filemanager/panel.c     ret_str = g_strdup_printf ("[%s]", path_element->encoding);
path_element   4365 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   4384 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   4385 src/filemanager/panel.c   if (path_element->encoding != NULL)
path_element   4386 src/filemanager/panel.c     panel->codepage = get_codepage_index (path_element->encoding);
path_element   4773 src/filemanager/panel.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   4775 src/filemanager/panel.c     path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, indx));
path_element   4777 src/filemanager/panel.c     if (path_element->encoding == NULL)
path_element   4779 src/filemanager/panel.c       vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   4783 src/filemanager/panel.c     converter = str_crt_conv_to (path_element->encoding);
path_element   4786 src/filemanager/panel.c       vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   4790 src/filemanager/panel.c     MC_PTR_FREE (path_element->encoding);
path_element   4792 src/filemanager/panel.c     str_vfs_convert_from (converter, path_element->path, tmp_conv);
path_element   4794 src/filemanager/panel.c     g_free (path_element->path);
path_element   4795 src/filemanager/panel.c     path_element->path = g_strndup (tmp_conv->str, tmp_conv->len);
path_element   4800 src/filemanager/panel.c     str_close_conv (path_element->dir.converter);
path_element   4801 src/filemanager/panel.c     path_element->dir.converter = INVALID_CONV;
path_element   4802 src/filemanager/panel.c     vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   5033 src/filemanager/panel.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   5035 src/filemanager/panel.c     path_element = vfs_path_get_by_index (current_panel->cwd_vpath, -1);
path_element   5036 src/filemanager/panel.c     if (path_element->encoding != NULL)
path_element   5037 src/filemanager/panel.c       current_panel->codepage = get_codepage_index (path_element->encoding);
path_element   658 src/vfs/extfs/extfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   661 src/vfs/extfs/extfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   663 src/vfs/extfs/extfs.c   fstype = extfs_which (path_element->class, path_element->vfs_prefix);
path_element   686 src/vfs/extfs/extfs.c       path_element->class->verrno = EIO;
path_element   692 src/vfs/extfs/extfs.c   return path_element->path;
path_element   784 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   787 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   788 src/vfs/extfs/extfs.c     ret_str = g_strdup (path_element->path);
path_element   1140 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1142 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1143 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EINVAL;
path_element   1209 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1211 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1212 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   1235 src/vfs/extfs/extfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1239 src/vfs/extfs/extfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1246 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   1257 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   1293 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1295 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1296 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   513 src/vfs/fish/fish.c   const char *xsh = (super->path_element->port == FISH_FLAG_RSH ? "rsh" : "ssh");
path_element   517 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->port == FISH_FLAG_COMPRESSED)
path_element   520 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->port > FISH_FLAG_RSH)
path_element   523 src/vfs/fish/fish.c     g_snprintf (gbuf, sizeof (gbuf), "%d", super->path_element->port);
path_element   534 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->user != NULL)
path_element   537 src/vfs/fish/fish.c     argv[i++] = super->path_element->user;
path_element   542 src/vfs/fish/fish.c     super->path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   545 src/vfs/fish/fish.c   argv[i++] = super->path_element->host;
path_element   574 src/vfs/fish/fish.c     if (super->path_element->password == NULL)
path_element   578 src/vfs/fish/fish.c       p = g_strdup_printf (_("fish: Password is required for %s"), super->path_element->user);
path_element   583 src/vfs/fish/fish.c       super->path_element->password = op;
path_element   591 src/vfs/fish/fish.c       str_len = strlen (super->path_element->password);
path_element   592 src/vfs/fish/fish.c       if ((write (fish_super.sockw, super->path_element->password, str_len) !=
path_element   651 src/vfs/fish/fish.c     g_strconcat ("sh://", super->path_element->user, "@", super->path_element->host,
path_element   672 src/vfs/fish/fish.c   super->path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   675 src/vfs/fish/fish.c     super->path_element->port = FISH_FLAG_RSH;
path_element   678 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_LS_FILE, FISH_LS_DEF_CONTENT);
path_element   680 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_EXISTS_FILE,
path_element   683 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_MKDIR_FILE,
path_element   686 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_UNLINK_FILE,
path_element   689 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_CHOWN_FILE,
path_element   692 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_CHMOD_FILE,
path_element   695 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_UTIME_FILE,
path_element   698 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_RMDIR_FILE,
path_element   701 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_LN_FILE, FISH_LN_DEF_CONTENT);
path_element   703 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_MV_FILE, FISH_MV_DEF_CONTENT);
path_element   705 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_HARDLINK_FILE,
path_element   708 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_GET_FILE, FISH_GET_DEF_CONTENT);
path_element   710 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_SEND_FILE,
path_element   713 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_APPEND_FILE,
path_element   716 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_INFO_FILE,
path_element   728 src/vfs/fish/fish.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   734 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   736 src/vfs/fish/fish.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   737 src/vfs/fish/fish.c     path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   739 src/vfs/fish/fish.c   result = ((strcmp (path_element->host, super->path_element->host) == 0)
path_element   740 src/vfs/fish/fish.c        && (strcmp (path_element->user, super->path_element->user) == 0)
path_element   741 src/vfs/fish/fish.c        && (path_element->port == super->path_element->port)) ? 1 : 0;
path_element   743 src/vfs/fish/fish.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   1232 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1235 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath1, -1);
path_element   1249 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super2, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_mv,
path_element   1266 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1269 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath1, -1);
path_element   1283 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super2, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_hardlink,
path_element   1301 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1304 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath2, -1);
path_element   1314 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_ln,
path_element   1367 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1370 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1379 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_chmod,
path_element   1399 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1413 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1423 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_chown,
path_element   1473 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1476 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1502 src/vfs/fish/fish.c   ret = fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_utime,
path_element   1521 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1524 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1533 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_unlink,
path_element   1549 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1552 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1561 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_exists,
path_element   1577 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1582 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1591 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_mkdir,
path_element   1600 src/vfs/fish/fish.c     path_element->class->verrno = EACCES;
path_element   1614 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1617 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1626 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_rmdir,
path_element   1705 src/vfs/fish/fish.c     switch (super->path_element->port)
path_element   1714 src/vfs/fish/fish.c       if (super->path_element->port > FISH_FLAG_RSH)
path_element   1716 src/vfs/fish/fish.c         g_snprintf (gbuf, sizeof (gbuf), ":%d", super->path_element->port);
path_element   1724 src/vfs/fish/fish.c             super->path_element->user, "@", super->path_element->host, flags,
path_element   1725 src/vfs/fish/fish.c             PATH_SEP_STR, super->path_element->path, (char *) NULL);
path_element   354 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element = vfs_path_element_clone (velement);
path_element   356 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->port == 0)
path_element   357 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->port = FTP_COMMAND_PORT;
path_element   359 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   363 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       ftpfs_netrc_lookup (path_element->host, &path_element->user, &path_element->password);
path_element   365 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   366 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->user = g_strdup ("anonymous");
path_element   369 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (ftpfs_use_netrc && path_element->password == NULL)
path_element   374 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     ftpfs_netrc_lookup (path_element->host, &new_user, &new_passwd);
path_element   377 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if (new_user != NULL && strcmp (path_element->user, new_user) != 0)
path_element   378 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       MC_PTR_FREE (path_element->password);
path_element   384 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   return path_element;
path_element   458 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if (ftpfs_login_server (me, super, super->path_element->password))
path_element   590 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_print_message (_("ftpfs: Disconnecting from %s"), super->path_element->host);
path_element   626 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (super->path_element->password != NULL) /* explicit password */
path_element   627 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     op = g_strdup (super->path_element->password);
path_element   630 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   else if (strcmp (super->path_element->user, "anonymous") == 0
path_element   631 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       || strcmp (super->path_element->user, "ftp") == 0)
path_element   642 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     p = g_strdup_printf (_("FTP: Password required for %s"), super->path_element->user);
path_element   647 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     super->path_element->password = g_strdup (op);
path_element   661 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       g_strconcat (super->path_element->user, "@",
path_element   662 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c             super->path_element->host[0] ==
path_element   663 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c             '!' ? super->path_element->host + 1 : super->path_element->host,
path_element   666 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     name = g_strdup (super->path_element->user);
path_element   697 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c                   super->path_element->user);
path_element   720 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       wipe_password (super->path_element->password);
path_element   721 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       super->path_element->password = NULL;
path_element   727 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       super->path_element->user);
path_element   832 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   834 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = vfs_url_split (proxy, FTP_COMMAND_PORT, URL_USE_ANONYMOUS);
path_element   835 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   *host = path_element->host;
path_element   836 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element->host = NULL;
path_element   837 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   *port = path_element->port;
path_element   838 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   855 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (super->path_element->host == NULL || *super->path_element->host == '\0')
path_element   868 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     host = g_strdup (super->path_element->host);
path_element   869 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     tmp_port = super->path_element->port;
path_element   1022 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   super->path_element = ftpfs_correct_url_parameters (vpath_element);
path_element   1023 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (ftpfs_check_proxy (super->path_element->host))
path_element   1037 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1043 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = ftpfs_correct_url_parameters (vpath_element);
path_element   1045 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   result = ((strcmp (path_element->host, super->path_element->host) == 0)
path_element   1046 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c        && (strcmp (path_element->user, super->path_element->user) == 0)
path_element   1047 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c        && (path_element->port == super->path_element->port)) ? 1 : 0;
path_element   1049 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   2069 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2072 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2078 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   p = ftpfs_translate_path (path_element->class, super, rpath);
path_element   2079 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   r = ftpfs_command (path_element->class, super, WAIT_REPLY, cmd, p);
path_element   2086 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->class->verrno = EPERM;
path_element   2090 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_s_invalidate (path_element->class, super);
path_element   2380 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     name = vfs_path_element_build_pretty_path_str (super->path_element);
path_element    71 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    73 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    74 src/vfs/local/local.c   fd = open (path_element->path, NO_LINEAR (flags), mode);
path_element    91 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    93 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    94 src/vfs/local/local.c   dir = opendir (path_element->path);
path_element   129 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   131 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   132 src/vfs/local/local.c   return stat (path_element->path, buf);
path_element   140 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   142 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   144 src/vfs/local/local.c   return lstat (path_element->path, buf);
path_element   146 src/vfs/local/local.c   return statlstat (path_element->path, buf);
path_element   155 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   157 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   158 src/vfs/local/local.c   return chmod (path_element->path, mode);
path_element   166 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   168 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   169 src/vfs/local/local.c   return chown (path_element->path, owner, group);
path_element   178 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   180 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   182 src/vfs/local/local.c   ret = utimensat (AT_FDCWD, path_element->path, *times, 0);
path_element   184 src/vfs/local/local.c   ret = utime (path_element->path, times);
path_element   194 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   196 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   197 src/vfs/local/local.c   return readlink (path_element->path, buf, size);
path_element   205 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   207 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   208 src/vfs/local/local.c   return unlink (path_element->path);
path_element   269 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   271 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   272 src/vfs/local/local.c   return chdir (path_element->path);
path_element   280 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   282 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   283 src/vfs/local/local.c   return mknod (path_element->path, mode, dev);
path_element   303 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   305 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   306 src/vfs/local/local.c   return mkdir (path_element->path, mode);
path_element   314 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   316 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   317 src/vfs/local/local.c   return rmdir (path_element->path);
path_element   142 src/vfs/sfs/sfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   144 src/vfs/sfs/sfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   148 src/vfs/sfs/sfs.c   w = path_element->class->which (path_element->class, path_element->vfs_prefix);
path_element   193 src/vfs/sfs/sfs.c         ptr = path_element->path;
path_element   239 src/vfs/sfs/sfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   241 src/vfs/sfs/sfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   251 src/vfs/sfs/sfs.c   handle = vfs_mkstemps (&cache_vpath, "sfs", path_element->path);
path_element   362 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   config_entity = sftpfs_get_config_entity (super->path_element, mcerror);
path_element   370 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   if (super->path_element->port == 0)
path_element   371 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->port = config_entity->port;
path_element   373 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   if (super->path_element->user == NULL)
path_element   374 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->user = g_strdup (config_entity->user);
path_element   378 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     g_free (super->path_element->host);
path_element   379 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->host = g_strdup (config_entity->real_host);
path_element    80 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (super->path_element->host == NULL || *super->path_element->host == '\0')
path_element    86 src/vfs/sftpfs/connection.c   sprintf (port, "%hu", (unsigned short) super->path_element->port);
path_element   101 src/vfs/sftpfs/connection.c   e = getaddrinfo (super->path_element->host, port, &hints, &res);
path_element   108 src/vfs/sftpfs/connection.c     e = getaddrinfo (super->path_element->host, port, &hints, &res);
path_element   135 src/vfs/sftpfs/connection.c     vfs_print_message (_("sftp: making connection to %s"), super->path_element->host);
path_element   179 src/vfs/sftpfs/connection.c   userauthlist = libssh2_userauth_list (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   180 src/vfs/sftpfs/connection.c                      strlen (super->path_element->user));
path_element   243 src/vfs/sftpfs/connection.c     if (libssh2_agent_userauth (sftpfs_super->agent, super->path_element->user, identity) == 0)
path_element   276 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (libssh2_userauth_publickey_fromfile (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   278 src/vfs/sftpfs/connection.c                       super->path_element->password) == 0)
path_element   281 src/vfs/sftpfs/connection.c   p = g_strdup_printf (_("sftp: Enter passphrase for %s "), super->path_element->user);
path_element   290 src/vfs/sftpfs/connection.c                              super->path_element->user,
path_element   330 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (strncmp (name, kbi_super->path_element->user, name_len) != 0)
path_element   366 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (super->path_element->password != NULL)
path_element   368 src/vfs/sftpfs/connection.c     while ((rc = libssh2_userauth_password (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   369 src/vfs/sftpfs/connection.c                         super->path_element->password)) ==
path_element   375 src/vfs/sftpfs/connection.c     kbi_passwd = super->path_element->password;
path_element   379 src/vfs/sftpfs/connection.c                            super->path_element->user,
path_element   391 src/vfs/sftpfs/connection.c   p = g_strdup_printf (_("sftp: Enter password for %s "), super->path_element->user);
path_element   399 src/vfs/sftpfs/connection.c     while ((rc = libssh2_userauth_password (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   410 src/vfs/sftpfs/connection.c                              super->path_element->user,
path_element   422 src/vfs/sftpfs/connection.c       g_free (super->path_element->password);
path_element   423 src/vfs/sftpfs/connection.c       super->path_element->password = passwd;
path_element    71 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    76 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    89 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   185 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   189 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   206 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   235 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   239 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   256 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   107 src/vfs/sftpfs/internal.c sftpfs_op_init (sftpfs_super_t ** super, const vfs_path_element_t ** path_element,
path_element   125 src/vfs/sftpfs/internal.c   *path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   133 src/vfs/sftpfs/internal.c sftpfs_stat_init (sftpfs_super_t ** super, const vfs_path_element_t ** path_element,
path_element   139 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (super, path_element, vpath, mcerror))
path_element   147 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename ((*path_element)->path, &fixfname_len);
path_element   284 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   288 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   312 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   316 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_STAT, &attrs);
path_element   342 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   345 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (&super, &path_element, vpath, mcerror))
path_element   353 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   437 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   441 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   453 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   492 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   496 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   507 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   545 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   548 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (&super, &path_element, vpath, mcerror))
path_element   556 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element    97 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   104 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   110 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   path_inode = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, path_super, LINK_FOLLOW, FL_NONE);
path_element   113 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   125 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     dir = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, dirname, LINK_FOLLOW, FL_DIR);
path_element   132 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     ent = vfs_s_generate_entry (path_element->class, name, dir, 0755);
path_element   134 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     vfs_s_insert_entry (path_element->class, dir, ent);
path_element   142 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   155 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   vfs_rmstamp (path_element->class, (vfsid) super);
path_element   657 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     name = vfs_path_element_build_pretty_path_str (super->path_element);
path_element   122 src/vfs/sftpfs/vfs_subclass.c   super->path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   977 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   979 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   980 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_chmod(path:%s, mode:%d)\n", path_element->path, (int) mode));
path_element   991 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   993 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   995 src/vfs/smbfs/smbfs.c      ("smbfs_chown(path:%s, owner:%d, group:%d)\n", path_element->path, (int) owner,
path_element   1006 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1010 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1012 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_utimensat(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1014 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_utime(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1025 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1027 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1028 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_readlink(path:%s, buf:%s, size:%zu)\n", path_element->path, buf, size));
path_element   1346 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1349 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1350 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path = path_element->path;
path_element   1354 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1415 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1417 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1418 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_opendir(dirname:%s)\n", path_element->path));
path_element   1426 src/vfs/smbfs/smbfs.c   smbfs_info->path = g_strdup (path_element->path);  /* keep original */
path_element   1694 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1696 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1697 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_chdir(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1712 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1714 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1715 src/vfs/smbfs/smbfs.c   mypath = g_strdup (path_element->path);
path_element   1740 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1742 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1743 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_stat(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1753 src/vfs/smbfs/smbfs.c   p = path_element->path;
path_element   1754 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1785 src/vfs/smbfs/smbfs.c     return smbfs_fake_server_stat (server_url, path_element->path, buf);
path_element   1790 src/vfs/smbfs/smbfs.c     return smbfs_fake_share_stat (server_url, path_element->path, buf);
path_element   1838 src/vfs/smbfs/smbfs.c   return smbfs_get_stat_info (sc, path_element->path, buf);
path_element   1884 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1886 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1888 src/vfs/smbfs/smbfs.c      ("smbfs_mknod(path:%s, mode:%d, dev:%u)\n", path_element->path, (int) mode,
path_element   1902 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1904 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1905 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_mkdir(path:%s, mode:%d)\n", path_element->path, (int) mode));
path_element   1909 src/vfs/smbfs/smbfs.c   cpath = smbfs_convert_path (path_element->path, FALSE);
path_element   1931 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1933 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1934 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_rmdir(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1938 src/vfs/smbfs/smbfs.c   cpath = smbfs_convert_path (path_element->path, FALSE);
path_element   1985 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1989 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1990 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1993 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path = path_element->path;
path_element   2030 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2034 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2035 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_setctl(path:%s, ctlop:%d)\n", path_element->path, ctlop));
path_element   2115 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2117 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2118 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_open(file:%s, flags:%d, mode:%o)\n", path_element->path, flags, mode));
path_element   159 src/vfs/undelfs/undelfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   161 src/vfs/undelfs/undelfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   168 src/vfs/undelfs/undelfs.c   dirname = path_element->path;
path_element   346 src/vfs/undelfs/undelfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   348 src/vfs/undelfs/undelfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   392 src/vfs/undelfs/undelfs.c   vfs_print_message (_("%s: done."), path_element->class->name);
path_element   395 src/vfs/undelfs/undelfs.c   vfs_print_message (_("%s: failure"), path_element->class->name);
path_element   171 tests/lib/vfs/relative_cd.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   175 tests/lib/vfs/relative_cd.c   path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, -1));
path_element   181 tests/lib/vfs/relative_cd.c   vfs_path_add_element (last_vpath, path_element);
path_element   174 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   182 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   187 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   mctest_assert_ptr_eq (path_element->class, data->expected_vfs_class);
path_element   188 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   mctest_assert_str_eq (path_element->path, data->expected_element_path);
path_element    67 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    73 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    74 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   if (strcmp (ARCH_NAME, path_element->path) != 0)