path_element   357 lib/vfs/direntry.c   vfs_path_element_free (super->path_element);
path_element   397 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   403 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   406 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q,
path_element   412 lib/vfs/direntry.c       vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q,
path_element   425 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   431 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   435 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   443 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EAGAIN;
path_element   526 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   532 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   536 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EINVAL;
path_element   542 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EFAULT;
path_element   796 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   798 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   814 lib/vfs/direntry.c         vfs_s_invalidate (path_element->class, ino->super);
path_element   819 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->logfile = fopen ((char *) arg, "w");
path_element   822 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->flush = TRUE;
path_element   1120 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1125 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1126 lib/vfs/direntry.c   subclass = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1148 lib/vfs/direntry.c     i = subclass->archive_same (path_element, super, vpath_archive, cookie);
path_element   1178 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1181 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1183 lib/vfs/direntry.c   if (path_element->path != NULL)
path_element   1184 lib/vfs/direntry.c     retval = path_element->path;
path_element   1192 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EIO;
path_element   1196 lib/vfs/direntry.c   subclass = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1199 lib/vfs/direntry.c     subclass->new_archive (path_element->class) : vfs_s_new_super (path_element->class);
path_element   1208 lib/vfs/direntry.c     result = subclass->open_archive (super, vpath_archive, path_element);
path_element   1213 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_free_super (path_element->class, super);
path_element   1214 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EIO;
path_element   1222 lib/vfs/direntry.c   vfs_s_insert_super (path_element->class, super);
path_element   1223 lib/vfs/direntry.c   vfs_stamp_create (path_element->class, super);
path_element   1301 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1308 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1310 lib/vfs/direntry.c   ino = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, q, LINK_FOLLOW, FL_NONE);
path_element   1313 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   1317 lib/vfs/direntry.c   s = VFS_SUBCLASS (path_element->class);
path_element   1326 lib/vfs/direntry.c     if ((flags & O_CREAT) == 0 || path_element->class->write == NULL)
path_element   1331 lib/vfs/direntry.c     dir = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, dirname, LINK_FOLLOW, FL_DIR);
path_element   1339 lib/vfs/direntry.c     ent = vfs_s_generate_entry (path_element->class, name, dir, 0755);
path_element   1341 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_insert_entry (path_element->class, dir, ent);
path_element   1347 lib/vfs/direntry.c       tmp_handle = vfs_mkstemps (&tmp_vpath, path_element->class->name, name);
path_element   1366 lib/vfs/direntry.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   1382 lib/vfs/direntry.c     if (s->fh_open != NULL && s->fh_open (path_element->class, fh, flags, mode) != 0)
path_element   1395 lib/vfs/direntry.c       path_element->class->verrno = errno;
path_element   1401 lib/vfs/direntry.c   vfs_rmstamp (path_element->class, (vfsid) super);
path_element   1580 lib/vfs/direntry.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1582 lib/vfs/direntry.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1583 lib/vfs/direntry.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element) || path_element->class->getid == NULL)
path_element   1586 lib/vfs/direntry.c   return (*path_element->class->getid) (vpath);
path_element   188 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   190 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   193 lib/vfs/gc.c    vfs_addstamp (path_element->class, id);
path_element   208 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   219 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   222 lib/vfs/gc.c    vfs_rmstamp (path_element->class, nvfsid);
path_element   224 lib/vfs/gc.c    if (!(id == NULL || (path_element->class == vclass && nvfsid == id)))
path_element   318 lib/vfs/gc.c    const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   320 lib/vfs/gc.c    path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   321 lib/vfs/gc.c    vfs_stamp_create (path_element->class, vfs_getid (vpath));
path_element   193 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   211 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   212 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element) && path_element->class->open != NULL)
path_element   217 lib/vfs/interface.c     info = path_element->class->open (vpath, flags, mode);
path_element   219 lib/vfs/interface.c       errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   221 lib/vfs/interface.c       result = vfs_new_handle (path_element->class, info);
path_element   237 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element; \
path_element   242 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1); \
path_element   243 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element)) \
path_element   246 lib/vfs/interface.c   result = path_element->class->name != NULL ? path_element->class->name callarg : -1; \
path_element   248 lib/vfs/interface.c     errno = path_element->class->name != NULL ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP; \
path_element   272 lib/vfs/interface.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   274 lib/vfs/interface.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath2, -1);
path_element   275 lib/vfs/interface.c     if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   278 lib/vfs/interface.c         path_element->class->symlink != NULL ?
path_element   279 lib/vfs/interface.c         path_element->class->symlink (vpath1, vpath2) : -1;
path_element   283 lib/vfs/interface.c           path_element->class->symlink != NULL ?
path_element   284 lib/vfs/interface.c           vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   374 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   379 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   380 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   382 lib/vfs/interface.c       path_element->class->setctl != NULL ? path_element->class->setctl (vpath,
path_element   424 lib/vfs/interface.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   429 lib/vfs/interface.c   path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   430 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   436 lib/vfs/interface.c   info = path_element->class->opendir ? path_element->class->opendir (vpath) : NULL;
path_element   439 lib/vfs/interface.c     errno = path_element->class->opendir ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   443 lib/vfs/interface.c   path_element->dir.info = info;
path_element   446 lib/vfs/interface.c   path_element->dir.converter = (path_element->encoding != NULL) ?
path_element   447 lib/vfs/interface.c     str_crt_conv_from (path_element->encoding) : str_cnv_from_term;
path_element   448 lib/vfs/interface.c   if (path_element->dir.converter == INVALID_CONV)
path_element   449 lib/vfs/interface.c     path_element->dir.converter = str_cnv_from_term;
path_element   452 lib/vfs/interface.c   handle = vfs_new_handle (path_element->class, vfs_path_element_clone (path_element));
path_element   560 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   565 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   566 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   568 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->stat ? path_element->class->stat (vpath, buf) : -1;
path_element   570 lib/vfs/interface.c       errno = path_element->class->name ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   582 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   587 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   588 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   590 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->lstat ? path_element->class->lstat (vpath, buf) : -1;
path_element   592 lib/vfs/interface.c       errno = path_element->class->name ? vfs_ferrno (path_element->class) : E_NOTSUPP;
path_element   626 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   631 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (pathname_vpath, -1);
path_element   632 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   634 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->getlocalcopy != NULL ?
path_element   635 lib/vfs/interface.c       path_element->class->getlocalcopy (pathname_vpath) :
path_element   638 lib/vfs/interface.c       errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   650 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   655 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (pathname_vpath, -1);
path_element   656 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   657 lib/vfs/interface.c     result = path_element->class->ungetlocalcopy != NULL ?
path_element   658 lib/vfs/interface.c       path_element->class->ungetlocalcopy (pathname_vpath, local_vpath, has_changed) :
path_element   679 lib/vfs/interface.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   690 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (cd_vpath, -1);
path_element   691 lib/vfs/interface.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element) || path_element->class->chdir == NULL)
path_element   695 lib/vfs/interface.c   result = path_element->class->chdir (cd_vpath);
path_element   698 lib/vfs/interface.c     errno = vfs_ferrno (path_element->class);
path_element   708 lib/vfs/interface.c   current_vfs = path_element->class;
path_element   714 lib/vfs/interface.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vfs_get_raw_current_dir (), -1);
path_element   715 lib/vfs/interface.c   if (vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   717 lib/vfs/interface.c     if (*path_element->path != '\0')
path_element   721 lib/vfs/interface.c       p = strchr (path_element->path, 0) - 1;
path_element   722 lib/vfs/interface.c       if (IS_PATH_SEP (*p) && p > path_element->path)
path_element   731 lib/vfs/interface.c       if (super != NULL && super->path_element != NULL)
path_element   733 lib/vfs/interface.c         g_free (super->path_element->path);
path_element   734 lib/vfs/interface.c         super->path_element->path = g_strdup (path_element->path);
path_element   236 lib/vfs/path.c vfs_path_url_split (vfs_path_element_t * path_element, const char *path)
path_element   241 lib/vfs/path.c   path_element->port = 0;
path_element   264 lib/vfs/path.c       path_element->password = g_strdup (inner_colon);
path_element   268 lib/vfs/path.c       path_element->user = g_strdup (pcopy);
path_element   287 lib/vfs/path.c       path_element->ipv6 = TRUE;
path_element   295 lib/vfs/path.c     if (sscanf (colon + 1, "%d", &path_element->port) == 1)
path_element   297 lib/vfs/path.c       if (path_element->port <= 0 || path_element->port >= 65536)
path_element   298 lib/vfs/path.c         path_element->port = 0;
path_element   306 lib/vfs/path.c           path_element->port = 1;
path_element   309 lib/vfs/path.c           path_element->port = 2;
path_element   316 lib/vfs/path.c   path_element->host = g_strdup (rest);
path_element   807 lib/vfs/path.c vfs_path_add_element (vfs_path_t * vpath, const vfs_path_element_t * path_element)
path_element   809 lib/vfs/path.c   g_array_append_val (vpath->path, path_element);
path_element   927 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   929 lib/vfs/path.c     path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, vpath_element_index));
path_element   930 lib/vfs/path.c     g_array_append_val (new_vpath->path, path_element);
path_element   956 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   958 lib/vfs/path.c     path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, vpath_element_index);
path_element   959 lib/vfs/path.c     vfs_path_element_free (path_element);
path_element   1052 lib/vfs/path.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1054 lib/vfs/path.c   path_element = (vfs_path_element_t *) vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1056 lib/vfs/path.c   if ((path_element->encoding != NULL) && (strcmp (encoding, path_element->encoding) == 0))
path_element   1059 lib/vfs/path.c   g_free (path_element->encoding);
path_element   1060 lib/vfs/path.c   path_element->encoding = g_strdup (encoding);
path_element   1062 lib/vfs/path.c   if (vfs_path_element_need_cleanup_converter (path_element))
path_element   1063 lib/vfs/path.c     str_close_conv (path_element->dir.converter);
path_element   1065 lib/vfs/path.c   path_element->dir.converter = str_crt_conv_from (path_element->encoding);
path_element   1302 lib/vfs/path.c       vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1304 lib/vfs/path.c       path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (current_vpath, vindex));
path_element   1305 lib/vfs/path.c       g_array_append_val (ret_vpath->path, path_element);
path_element    77 lib/vfs/path.h void vfs_path_add_element (vfs_path_t * vpath, const vfs_path_element_t * path_element);
path_element   234 lib/vfs/utilvfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   241 lib/vfs/utilvfs.c   path_element = g_new0 (vfs_path_element_t, 1);
path_element   242 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->port = default_port;
path_element   256 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->path = g_strdup (PATH_SEP_STR);
path_element   259 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->path = g_strndup (dir, pcopy_len - (size_t) (dir - pcopy));
path_element   280 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->password = g_strdup (inner_colon);
path_element   284 lib/vfs/utilvfs.c       path_element->user = g_strdup (pcopy);
path_element   294 lib/vfs/utilvfs.c     g_free (path_element->user);
path_element   295 lib/vfs/utilvfs.c     path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   311 lib/vfs/utilvfs.c       vfs_path_element_free (path_element);
path_element   321 lib/vfs/utilvfs.c     if (sscanf (colon + 1, "%d", &path_element->port) == 1)
path_element   323 lib/vfs/utilvfs.c       if (path_element->port <= 0 || path_element->port >= 65536)
path_element   324 lib/vfs/utilvfs.c         path_element->port = default_port;
path_element   332 lib/vfs/utilvfs.c           path_element->port = 1;
path_element   335 lib/vfs/utilvfs.c           path_element->port = 2;
path_element   343 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->host = g_strdup (rest);
path_element   346 lib/vfs/utilvfs.c   path_element->dir.converter = INVALID_CONV;
path_element   349 lib/vfs/utilvfs.c   return path_element;
path_element   450 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   452 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   453 lib/vfs/vfs.c   if (!vfs_path_element_valid (path_element))
path_element   456 lib/vfs/vfs.c   return path_element->class->flags;
path_element   479 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   489 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (current_path, -1);
path_element   490 lib/vfs/vfs.c   current_vfs = path_element->class;
path_element   578 lib/vfs/vfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   598 lib/vfs/vfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vfs_get_raw_current_dir (), -1);
path_element   600 lib/vfs/vfs.c   if ((path_element->class->flags & VFSF_LOCAL) != 0)
path_element    68 lib/vfs/xdirentry.h   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1818 src/editor/edit.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1824 src/editor/edit.c   path_element = vfs_path_get_by_index (write_name_vpath, -1);
path_element   1825 src/editor/edit.c   writename = name_quote (path_element->path, FALSE);
path_element   355 src/editor/editcmd.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   359 src/editor/editcmd.c     path_element = vfs_path_get_by_index (savename_vpath, -1);
path_element   360 src/editor/editcmd.c     file = (FILE *) fopen (path_element->path, "w");
path_element   370 src/editor/editcmd.c       msg = g_strdup_printf (_("Cannot open file for writing: %s"), path_element->path);
path_element   484 src/filemanager/midnight.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   486 src/filemanager/midnight.c     path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   488 src/filemanager/midnight.c     if (path_element->class != vclass)
path_element   1186 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1193 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1));
path_element   1195 src/filemanager/panel.c   if (elements_count > 1 && (strcmp (path_element->class->name, "cpiofs") == 0 ||
path_element   1196 src/filemanager/panel.c                strcmp (path_element->class->name, "extfs") == 0 ||
path_element   1197 src/filemanager/panel.c                strcmp (path_element->class->name, "tarfs") == 0))
path_element   1219 src/filemanager/panel.c   vfs_path_add_element (last_vpath, path_element);
path_element   1242 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1244 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   1245 src/filemanager/panel.c   if (path_element->encoding != NULL)
path_element   1246 src/filemanager/panel.c     ret_str = g_strdup_printf ("[%s]", path_element->encoding);
path_element   4371 src/filemanager/panel.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   4390 src/filemanager/panel.c   path_element = vfs_path_get_by_index (panel->cwd_vpath, -1);
path_element   4391 src/filemanager/panel.c   if (path_element->encoding != NULL)
path_element   4392 src/filemanager/panel.c     panel->codepage = get_codepage_index (path_element->encoding);
path_element   4779 src/filemanager/panel.c     vfs_path_element_t *path_element;
path_element   4781 src/filemanager/panel.c     path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, indx));
path_element   4783 src/filemanager/panel.c     if (path_element->encoding == NULL)
path_element   4785 src/filemanager/panel.c       vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   4789 src/filemanager/panel.c     converter = str_crt_conv_to (path_element->encoding);
path_element   4792 src/filemanager/panel.c       vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   4796 src/filemanager/panel.c     MC_PTR_FREE (path_element->encoding);
path_element   4798 src/filemanager/panel.c     str_vfs_convert_from (converter, path_element->path, tmp_conv);
path_element   4800 src/filemanager/panel.c     g_free (path_element->path);
path_element   4801 src/filemanager/panel.c     path_element->path = g_strndup (tmp_conv->str, tmp_conv->len);
path_element   4806 src/filemanager/panel.c     str_close_conv (path_element->dir.converter);
path_element   4807 src/filemanager/panel.c     path_element->dir.converter = INVALID_CONV;
path_element   4808 src/filemanager/panel.c     vfs_path_add_element (ret_vpath, path_element);
path_element   5037 src/filemanager/panel.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   5039 src/filemanager/panel.c     path_element = vfs_path_get_by_index (current_panel->cwd_vpath, -1);
path_element   5040 src/filemanager/panel.c     if (path_element->encoding != NULL)
path_element   5041 src/filemanager/panel.c       current_panel->codepage = get_codepage_index (path_element->encoding);
path_element   660 src/vfs/extfs/extfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   663 src/vfs/extfs/extfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   665 src/vfs/extfs/extfs.c   fstype = extfs_which (path_element->class, path_element->vfs_prefix);
path_element   688 src/vfs/extfs/extfs.c       path_element->class->verrno = EIO;
path_element   694 src/vfs/extfs/extfs.c   return path_element->path;
path_element   786 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   789 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   790 src/vfs/extfs/extfs.c     ret_str = g_strdup (path_element->path);
path_element   1142 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1144 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1145 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EINVAL;
path_element   1211 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1213 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1214 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   1237 src/vfs/extfs/extfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1241 src/vfs/extfs/extfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1248 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   1259 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   1295 src/vfs/extfs/extfs.c     const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1297 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1298 src/vfs/extfs/extfs.c     path_element->class->verrno = ENOTDIR;
path_element   513 src/vfs/fish/fish.c   const char *xsh = (super->path_element->port == FISH_FLAG_RSH ? "rsh" : "ssh");
path_element   517 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->port == FISH_FLAG_COMPRESSED)
path_element   520 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->port > FISH_FLAG_RSH)
path_element   523 src/vfs/fish/fish.c     g_snprintf (gbuf, sizeof (gbuf), "%d", super->path_element->port);
path_element   534 src/vfs/fish/fish.c   if (super->path_element->user != NULL)
path_element   537 src/vfs/fish/fish.c     argv[i++] = super->path_element->user;
path_element   542 src/vfs/fish/fish.c     super->path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   545 src/vfs/fish/fish.c   argv[i++] = super->path_element->host;
path_element   574 src/vfs/fish/fish.c     if (super->path_element->password == NULL)
path_element   578 src/vfs/fish/fish.c       p = g_strdup_printf (_("fish: Password is required for %s"), super->path_element->user);
path_element   583 src/vfs/fish/fish.c       super->path_element->password = op;
path_element   591 src/vfs/fish/fish.c       str_len = strlen (super->path_element->password);
path_element   592 src/vfs/fish/fish.c       if ((write (fish_super.sockw, super->path_element->password, str_len) !=
path_element   651 src/vfs/fish/fish.c     g_strconcat ("sh://", super->path_element->user, "@", super->path_element->host,
path_element   672 src/vfs/fish/fish.c   super->path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   675 src/vfs/fish/fish.c     super->path_element->port = FISH_FLAG_RSH;
path_element   678 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_LS_FILE, FISH_LS_DEF_CONTENT);
path_element   680 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_EXISTS_FILE,
path_element   683 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_MKDIR_FILE,
path_element   686 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_UNLINK_FILE,
path_element   689 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_CHOWN_FILE,
path_element   692 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_CHMOD_FILE,
path_element   695 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_UTIME_FILE,
path_element   698 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_RMDIR_FILE,
path_element   701 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_LN_FILE, FISH_LN_DEF_CONTENT);
path_element   703 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_MV_FILE, FISH_MV_DEF_CONTENT);
path_element   705 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_HARDLINK_FILE,
path_element   708 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_GET_FILE, FISH_GET_DEF_CONTENT);
path_element   710 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_SEND_FILE,
path_element   713 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_APPEND_FILE,
path_element   716 src/vfs/fish/fish.c     fish_load_script_from_file (super->path_element->host, FISH_INFO_FILE,
path_element   728 src/vfs/fish/fish.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   734 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   736 src/vfs/fish/fish.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   737 src/vfs/fish/fish.c     path_element->user = vfs_get_local_username ();
path_element   739 src/vfs/fish/fish.c   result = ((strcmp (path_element->host, super->path_element->host) == 0)
path_element   740 src/vfs/fish/fish.c        && (strcmp (path_element->user, super->path_element->user) == 0)
path_element   741 src/vfs/fish/fish.c        && (path_element->port == super->path_element->port)) ? 1 : 0;
path_element   743 src/vfs/fish/fish.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   1231 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1234 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath1, -1);
path_element   1248 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super2, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_mv,
path_element   1265 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1268 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath1, -1);
path_element   1282 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super2, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_hardlink,
path_element   1300 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1303 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath2, -1);
path_element   1313 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_ln,
path_element   1366 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1369 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1378 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_chmod,
path_element   1398 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1412 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1422 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_chown,
path_element   1472 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1475 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1501 src/vfs/fish/fish.c   ret = fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_utime,
path_element   1520 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1523 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1532 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_unlink,
path_element   1548 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1551 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1560 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_exists,
path_element   1576 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1581 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1590 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_mkdir,
path_element   1599 src/vfs/fish/fish.c     path_element->class->verrno = EACCES;
path_element   1613 src/vfs/fish/fish.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1616 src/vfs/fish/fish.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1625 src/vfs/fish/fish.c     fish_send_command (path_element->class, super, OPT_FLUSH, FISH_SUPER (super)->scr_rmdir,
path_element   1704 src/vfs/fish/fish.c     switch (super->path_element->port)
path_element   1713 src/vfs/fish/fish.c       if (super->path_element->port > FISH_FLAG_RSH)
path_element   1715 src/vfs/fish/fish.c         g_snprintf (gbuf, sizeof (gbuf), ":%d", super->path_element->port);
path_element   1723 src/vfs/fish/fish.c             super->path_element->user, "@", super->path_element->host, flags,
path_element   1724 src/vfs/fish/fish.c             PATH_SEP_STR, super->path_element->path, (char *) NULL);
path_element   355 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element = vfs_path_element_clone (velement);
path_element   357 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->port == 0)
path_element   358 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->port = FTP_COMMAND_PORT;
path_element   360 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   364 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       ftpfs_netrc_lookup (path_element->host, &path_element->user, &path_element->password);
path_element   366 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (path_element->user == NULL)
path_element   367 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->user = g_strdup ("anonymous");
path_element   370 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (ftpfs_use_netrc && path_element->password == NULL)
path_element   375 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     ftpfs_netrc_lookup (path_element->host, &new_user, &new_passwd);
path_element   378 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if (new_user != NULL && strcmp (path_element->user, new_user) != 0)
path_element   379 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       MC_PTR_FREE (path_element->password);
path_element   385 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   return path_element;
path_element   459 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if (ftpfs_login_server (me, super, super->path_element->password))
path_element   591 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_print_message (_("ftpfs: Disconnecting from %s"), super->path_element->host);
path_element   627 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (super->path_element->password != NULL) /* explicit password */
path_element   628 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     op = g_strdup (super->path_element->password);
path_element   631 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   else if (strcmp (super->path_element->user, "anonymous") == 0
path_element   632 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       || strcmp (super->path_element->user, "ftp") == 0)
path_element   643 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     p = g_strdup_printf (_("FTP: Password required for %s"), super->path_element->user);
path_element   648 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     super->path_element->password = g_strdup (op);
path_element   662 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       g_strconcat (super->path_element->user, "@",
path_element   663 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c             super->path_element->host[0] ==
path_element   664 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c             '!' ? super->path_element->host + 1 : super->path_element->host,
path_element   667 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     name = g_strdup (super->path_element->user);
path_element   698 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c                   super->path_element->user);
path_element   721 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       wipe_password (super->path_element->password);
path_element   722 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       super->path_element->password = NULL;
path_element   728 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       super->path_element->user);
path_element   833 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   835 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = vfs_url_split (proxy, FTP_COMMAND_PORT, URL_USE_ANONYMOUS);
path_element   836 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   *host = path_element->host;
path_element   837 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element->host = NULL;
path_element   838 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   *port = path_element->port;
path_element   839 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   856 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (super->path_element->host == NULL || *super->path_element->host == '\0')
path_element   869 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     host = g_strdup (super->path_element->host);
path_element   870 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     tmp_port = super->path_element->port;
path_element   1023 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   super->path_element = ftpfs_correct_url_parameters (vpath_element);
path_element   1024 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   if (ftpfs_check_proxy (super->path_element->host))
path_element   1038 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1044 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = ftpfs_correct_url_parameters (vpath_element);
path_element   1046 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   result = ((strcmp (path_element->host, super->path_element->host) == 0)
path_element   1047 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c        && (strcmp (path_element->user, super->path_element->user) == 0)
path_element   1048 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c        && (path_element->port == super->path_element->port)) ? 1 : 0;
path_element   1050 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   vfs_path_element_free (path_element);
path_element   2068 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2071 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2077 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   p = ftpfs_translate_path (path_element->class, super, rpath);
path_element   2078 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   r = ftpfs_command (path_element->class, super, WAIT_REPLY, cmd, p);
path_element   2085 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     path_element->class->verrno = EPERM;
path_element   2089 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_s_invalidate (path_element->class, super);
path_element   2379 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     name = vfs_path_element_build_pretty_path_str (super->path_element);
path_element    71 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    73 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    74 src/vfs/local/local.c   fd = open (path_element->path, NO_LINEAR (flags), mode);
path_element    91 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    93 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    94 src/vfs/local/local.c   dir = opendir (path_element->path);
path_element   129 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   131 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   132 src/vfs/local/local.c   return stat (path_element->path, buf);
path_element   140 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   142 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   144 src/vfs/local/local.c   return lstat (path_element->path, buf);
path_element   146 src/vfs/local/local.c   return statlstat (path_element->path, buf);
path_element   155 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   157 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   158 src/vfs/local/local.c   return chmod (path_element->path, mode);
path_element   166 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   168 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   169 src/vfs/local/local.c   return chown (path_element->path, owner, group);
path_element   178 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   180 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   182 src/vfs/local/local.c   ret = utimensat (AT_FDCWD, path_element->path, *times, 0);
path_element   184 src/vfs/local/local.c   ret = utime (path_element->path, times);
path_element   194 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   196 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   197 src/vfs/local/local.c   return readlink (path_element->path, buf, size);
path_element   205 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   207 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   208 src/vfs/local/local.c   return unlink (path_element->path);
path_element   269 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   271 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   272 src/vfs/local/local.c   return chdir (path_element->path);
path_element   280 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   282 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   283 src/vfs/local/local.c   return mknod (path_element->path, mode, dev);
path_element   303 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   305 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   306 src/vfs/local/local.c   return mkdir (path_element->path, mode);
path_element   314 src/vfs/local/local.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   316 src/vfs/local/local.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   317 src/vfs/local/local.c   return rmdir (path_element->path);
path_element   142 src/vfs/sfs/sfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   144 src/vfs/sfs/sfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   148 src/vfs/sfs/sfs.c   w = path_element->class->which (path_element->class, path_element->vfs_prefix);
path_element   193 src/vfs/sfs/sfs.c         ptr = path_element->path;
path_element   239 src/vfs/sfs/sfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   241 src/vfs/sfs/sfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   251 src/vfs/sfs/sfs.c   handle = vfs_mkstemps (&cache_vpath, "sfs", path_element->path);
path_element   362 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   config_entity = sftpfs_get_config_entity (super->path_element, mcerror);
path_element   370 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   if (super->path_element->port == 0)
path_element   371 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->port = config_entity->port;
path_element   373 src/vfs/sftpfs/config_parser.c   if (super->path_element->user == NULL)
path_element   374 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->user = g_strdup (config_entity->user);
path_element   378 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     g_free (super->path_element->host);
path_element   379 src/vfs/sftpfs/config_parser.c     super->path_element->host = g_strdup (config_entity->real_host);
path_element    80 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (super->path_element->host == NULL || *super->path_element->host == '\0')
path_element    86 src/vfs/sftpfs/connection.c   sprintf (port, "%hu", (unsigned short) super->path_element->port);
path_element   101 src/vfs/sftpfs/connection.c   e = getaddrinfo (super->path_element->host, port, &hints, &res);
path_element   108 src/vfs/sftpfs/connection.c     e = getaddrinfo (super->path_element->host, port, &hints, &res);
path_element   135 src/vfs/sftpfs/connection.c     vfs_print_message (_("sftp: making connection to %s"), super->path_element->host);
path_element   179 src/vfs/sftpfs/connection.c   userauthlist = libssh2_userauth_list (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   180 src/vfs/sftpfs/connection.c                      strlen (super->path_element->user));
path_element   243 src/vfs/sftpfs/connection.c     if (libssh2_agent_userauth (sftpfs_super->agent, super->path_element->user, identity) == 0)
path_element   276 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (libssh2_userauth_publickey_fromfile (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   278 src/vfs/sftpfs/connection.c                       super->path_element->password) == 0)
path_element   281 src/vfs/sftpfs/connection.c   p = g_strdup_printf (_("sftp: Enter passphrase for %s "), super->path_element->user);
path_element   290 src/vfs/sftpfs/connection.c                              super->path_element->user,
path_element   330 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (strncmp (name, kbi_super->path_element->user, name_len) != 0)
path_element   366 src/vfs/sftpfs/connection.c   if (super->path_element->password != NULL)
path_element   368 src/vfs/sftpfs/connection.c     while ((rc = libssh2_userauth_password (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   369 src/vfs/sftpfs/connection.c                         super->path_element->password)) ==
path_element   375 src/vfs/sftpfs/connection.c     kbi_passwd = super->path_element->password;
path_element   379 src/vfs/sftpfs/connection.c                            super->path_element->user,
path_element   391 src/vfs/sftpfs/connection.c   p = g_strdup_printf (_("sftp: Enter password for %s "), super->path_element->user);
path_element   399 src/vfs/sftpfs/connection.c     while ((rc = libssh2_userauth_password (sftpfs_super->session, super->path_element->user,
path_element   410 src/vfs/sftpfs/connection.c                              super->path_element->user,
path_element   422 src/vfs/sftpfs/connection.c       g_free (super->path_element->password);
path_element   423 src/vfs/sftpfs/connection.c       super->path_element->password = passwd;
path_element    71 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    76 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    89 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   185 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   189 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   206 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   235 src/vfs/sftpfs/dir.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   239 src/vfs/sftpfs/dir.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   256 src/vfs/sftpfs/dir.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   115 src/vfs/sftpfs/internal.c sftpfs_op_init (sftpfs_super_t ** super, const vfs_path_element_t ** path_element,
path_element   133 src/vfs/sftpfs/internal.c   *path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   141 src/vfs/sftpfs/internal.c sftpfs_stat_init (sftpfs_super_t ** super, const vfs_path_element_t ** path_element,
path_element   147 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (super, path_element, vpath, mcerror))
path_element   155 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename ((*path_element)->path, &fixfname_len);
path_element   292 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   296 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   320 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   324 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_STAT, &attrs);
path_element   350 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   353 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (&super, &path_element, vpath, mcerror))
path_element   361 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   445 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   449 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   461 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   500 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   504 src/vfs/sftpfs/internal.c   res = sftpfs_stat_init (&super, &path_element, vpath, mcerror, LIBSSH2_SFTP_LSTAT, &attrs);
path_element   515 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element   553 src/vfs/sftpfs/internal.c   const vfs_path_element_t *path_element = NULL;
path_element   556 src/vfs/sftpfs/internal.c   if (!sftpfs_op_init (&super, &path_element, vpath, mcerror))
path_element   564 src/vfs/sftpfs/internal.c     fixfname = sftpfs_fix_filename (path_element->path, &fixfname_len);
path_element    97 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   104 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   110 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   path_inode = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, path_super, LINK_FOLLOW, FL_NONE);
path_element   113 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     path_element->class->verrno = EEXIST;
path_element   125 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     dir = vfs_s_find_inode (path_element->class, super, dirname, LINK_FOLLOW, FL_DIR);
path_element   132 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     ent = vfs_s_generate_entry (path_element->class, name, dir, 0755);
path_element   134 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     vfs_s_insert_entry (path_element->class, dir, ent);
path_element   142 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     path_element->class->verrno = EISDIR;
path_element   155 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c   vfs_rmstamp (path_element->class, (vfsid) super);
path_element   657 src/vfs/sftpfs/vfs_class.c     name = vfs_path_element_build_pretty_path_str (super->path_element);
path_element   122 src/vfs/sftpfs/vfs_subclass.c   super->path_element = vfs_path_element_clone (vpath_element);
path_element   972 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   974 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   975 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_chmod(path:%s, mode:%d)\n", path_element->path, (int) mode));
path_element   986 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   988 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   990 src/vfs/smbfs/smbfs.c      ("smbfs_chown(path:%s, owner:%d, group:%d)\n", path_element->path, (int) owner,
path_element   1001 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1005 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1007 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_utimensat(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1009 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_utime(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1020 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1022 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1023 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_readlink(path:%s, buf:%s, size:%zu)\n", path_element->path, buf, size));
path_element   1341 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1344 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1345 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path = path_element->path;
path_element   1349 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1410 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1412 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1413 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_opendir(dirname:%s)\n", path_element->path));
path_element   1421 src/vfs/smbfs/smbfs.c   smbfs_info->path = g_strdup (path_element->path);  /* keep original */
path_element   1689 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1691 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1692 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_chdir(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1707 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1709 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1710 src/vfs/smbfs/smbfs.c   mypath = g_strdup (path_element->path);
path_element   1735 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1737 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1738 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_stat(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1748 src/vfs/smbfs/smbfs.c   p = path_element->path;
path_element   1749 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1780 src/vfs/smbfs/smbfs.c     return smbfs_fake_server_stat (server_url, path_element->path, buf);
path_element   1785 src/vfs/smbfs/smbfs.c     return smbfs_fake_share_stat (server_url, path_element->path, buf);
path_element   1833 src/vfs/smbfs/smbfs.c   return smbfs_get_stat_info (sc, path_element->path, buf);
path_element   1879 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1881 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1883 src/vfs/smbfs/smbfs.c      ("smbfs_mknod(path:%s, mode:%d, dev:%u)\n", path_element->path, (int) mode,
path_element   1897 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1899 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1900 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_mkdir(path:%s, mode:%d)\n", path_element->path, (int) mode));
path_element   1904 src/vfs/smbfs/smbfs.c   cpath = smbfs_convert_path (path_element->path, FALSE);
path_element   1926 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1928 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1929 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_rmdir(path:%s)\n", path_element->path));
path_element   1933 src/vfs/smbfs/smbfs.c   cpath = smbfs_convert_path (path_element->path, FALSE);
path_element   1980 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   1984 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   1985 src/vfs/smbfs/smbfs.c   if (path_element->class != vfs_smbfs_ops)
path_element   1988 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path = path_element->path;
path_element   2025 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2029 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2030 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_setctl(path:%s, ctlop:%d)\n", path_element->path, ctlop));
path_element   2110 src/vfs/smbfs/smbfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   2112 src/vfs/smbfs/smbfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   2113 src/vfs/smbfs/smbfs.c   DEBUG (3, ("smbfs_open(file:%s, flags:%d, mode:%o)\n", path_element->path, flags, mode));
path_element   159 src/vfs/undelfs/undelfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   161 src/vfs/undelfs/undelfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   168 src/vfs/undelfs/undelfs.c   dirname = path_element->path;
path_element   346 src/vfs/undelfs/undelfs.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   348 src/vfs/undelfs/undelfs.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   392 src/vfs/undelfs/undelfs.c   vfs_print_message (_("%s: done."), path_element->class->name);
path_element   395 src/vfs/undelfs/undelfs.c   vfs_print_message (_("%s: failure"), path_element->class->name);
path_element   173 tests/lib/vfs/relative_cd.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   177 tests/lib/vfs/relative_cd.c   path_element = vfs_path_element_clone (vfs_path_get_by_index (vpath, -1));
path_element   183 tests/lib/vfs/relative_cd.c   vfs_path_add_element (last_vpath, path_element);
path_element   176 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element   184 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element   189 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   mctest_assert_ptr_eq (path_element->class, data->expected_vfs_class);
path_element   190 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   mctest_assert_str_eq (path_element->path, data->expected_element_path);
path_element    67 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   const vfs_path_element_t *path_element;
path_element    73 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   path_element = vfs_path_get_by_index (vpath, -1);
path_element    74 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   if (strcmp (ARCH_NAME, path_element->path) != 0)