paranoia     1764 lib/tty/key.c       int paranoia = 20;
paranoia     1766 lib/tty/key.c       while (getch_with_timeout (old_esc_mode_timeout) >= 0 && --paranoia != 0)