next_long_name  628 src/vfs/tar/tar.c   static char *next_long_name = NULL, *next_long_link = NULL;
next_long_name  667 src/vfs/tar/tar.c       longp = header->header.typeflag == GNUTYPE_LONGNAME ? &next_long_name : &next_long_link;
next_long_name  746 src/vfs/tar/tar.c       if (next_long_name != NULL)
next_long_name  747 src/vfs/tar/tar.c         current_file_name = next_long_name;
next_long_name  755 src/vfs/tar/tar.c       if (next_long_name != NULL)
next_long_name  756 src/vfs/tar/tar.c         current_file_name = g_strdup (next_long_name);
next_long_name  822 src/vfs/tar/tar.c     next_long_link = next_long_name = NULL;