mv_rsz      280 src/cons.handler.c   screen_shot.ysize = screen_info.mv_rsz;
mv_rsz      281 src/cons.handler.c   screen_shot.buf = g_try_malloc (screen_info.mv_csz * screen_info.mv_rsz * 2);
mv_rsz      364 src/cons.handler.c   if (screen_info.mv_csz != screen_shot.xsize || screen_info.mv_rsz != screen_shot.ysize)