mem        121 src/vfs/sftpfs/dir.c   char mem[BUF_MEDIUM];
mem        131 src/vfs/sftpfs/dir.c     rc = libssh2_sftp_readdir (sftpfs_dir->handle, mem, sizeof (mem), &attrs);
mem        143 src/vfs/sftpfs/dir.c   g_strlcpy (sftpfs_dirent.dent.d_name, mem, BUF_MEDIUM);