i_dtime      274 src/vfs/undelfs/undelfs.c     if (inode.i_dtime == 0)
i_dtime      313 src/vfs/undelfs/undelfs.c       delarray[num_delarray].dtime = inode.i_dtime;