hostkey_method_ssh_rsa   72 src/vfs/sftpfs/connection.c static const char *const hostkey_method_ssh_rsa = "ssh-rsa";
hostkey_method_ssh_rsa  312 src/vfs/sftpfs/connection.c             hostkey_method = hostkey_method_ssh_rsa;