hostkey_method_ssh_ed25519   61 src/vfs/sftpfs/connection.c static const char *const hostkey_method_ssh_ed25519 = "ssh-ed25519";
hostkey_method_ssh_ed25519  293 src/vfs/sftpfs/connection.c             hostkey_method = hostkey_method_ssh_ed25519;