hostkey_method_ssh_ecdsa_521   64 src/vfs/sftpfs/connection.c static const char *const hostkey_method_ssh_ecdsa_521 = "ecdsa-sha2-nistp521";
hostkey_method_ssh_ecdsa_521  298 src/vfs/sftpfs/connection.c             hostkey_method = hostkey_method_ssh_ecdsa_521;