hostkey_method_ssh_ecdsa_384   67 src/vfs/sftpfs/connection.c static const char *const hostkey_method_ssh_ecdsa_384 = "ecdsa-sha2-nistp384";
hostkey_method_ssh_ecdsa_384  303 src/vfs/sftpfs/connection.c             hostkey_method = hostkey_method_ssh_ecdsa_384;