hostkey_method_ssh_ecdsa_256   70 src/vfs/sftpfs/connection.c static const char *const hostkey_method_ssh_ecdsa_256 = "ecdsa-sha2-nistp256";
hostkey_method_ssh_ecdsa_256  308 src/vfs/sftpfs/connection.c             hostkey_method = hostkey_method_ssh_ecdsa_256;