hostkey_method_ssh_dss   73 src/vfs/sftpfs/connection.c static const char *const hostkey_method_ssh_dss = "ssh-dss";
hostkey_method_ssh_dss  315 src/vfs/sftpfs/connection.c             hostkey_method = hostkey_method_ssh_dss;