hostkey_method  285 src/vfs/sftpfs/connection.c     const char *hostkey_method = NULL;
hostkey_method  293 src/vfs/sftpfs/connection.c       hostkey_method = hostkey_method_ssh_ed25519;
hostkey_method  298 src/vfs/sftpfs/connection.c       hostkey_method = hostkey_method_ssh_ecdsa_521;
hostkey_method  303 src/vfs/sftpfs/connection.c       hostkey_method = hostkey_method_ssh_ecdsa_384;
hostkey_method  308 src/vfs/sftpfs/connection.c       hostkey_method = hostkey_method_ssh_ecdsa_256;
hostkey_method  312 src/vfs/sftpfs/connection.c       hostkey_method = hostkey_method_ssh_rsa;
hostkey_method  315 src/vfs/sftpfs/connection.c       hostkey_method = hostkey_method_ssh_dss;
hostkey_method  327 src/vfs/sftpfs/connection.c                      hostkey_method);