g_string_set_size 182 lib/glibcompat.c   g_string_set_size (dest, 0);
g_string_set_size 139 lib/mcconfig/history.c       g_string_set_size (buffer, 0);
g_string_set_size 206 lib/mcconfig/history.c       g_string_set_size (buffer, 0);
g_string_set_size 193 lib/search/regex.c   g_string_set_size (str_from, 0);
g_string_set_size 228 lib/search/regex.c       g_string_set_size (spec_char, 0);
g_string_set_size 894 lib/search/regex.c     g_string_set_size (lc_mc_search->regex_buffer, 0);
g_string_set_size 901 lib/search/regex.c     g_string_set_size (lc_mc_search->regex_buffer, 0);
g_string_set_size 487 lib/vfs/interface.c     g_string_set_size (vfs_str_buffer, 0);
g_string_set_size 683 lib/vfs/path.c       g_string_set_size (recode_buffer, 0);
g_string_set_size 368 lib/vfs/vfs.c   g_string_set_size (vfs_str_buffer, 0);
g_string_set_size 123 src/editor/editcomplete.c       g_string_set_size (temp, 0);
g_string_set_size 120 src/editor/etags.c           g_string_set_size (shortdef, 0);
g_string_set_size 1235 src/editor/syntax.c       g_string_set_size (first_chars, 0);
g_string_set_size 1250 src/filemanager/hotlist.c   g_string_set_size (tkn_buf, 0);
g_string_set_size 203 src/filemanager/info.c     g_string_set_size (buff, 0);
g_string_set_size 210 src/filemanager/info.c     g_string_set_size (buff, 0);
g_string_set_size 216 src/filemanager/info.c     g_string_set_size (buff, 0);
g_string_set_size 222 src/filemanager/info.c     g_string_set_size (buff, 0);
g_string_set_size 231 src/filemanager/info.c     g_string_set_size (buff, 0);
g_string_set_size 458 src/filemanager/panel.c   g_string_set_size (string_file_name_buffer, 0);
g_string_set_size 1582 src/filemanager/panel.c         g_string_set_size (format_txt, 0);
g_string_set_size 2651 src/filemanager/panel.c       g_string_set_size (panel->quick_search.buffer, act - panel->quick_search.buffer->str);
g_string_set_size 2729 src/filemanager/panel.c     g_string_set_size (panel->quick_search.buffer, act - panel->quick_search.buffer->str);
g_string_set_size 2761 src/filemanager/panel.c     g_string_set_size (panel->quick_search.buffer, 0);
g_string_set_size 4820 src/filemanager/panel.c     g_string_set_size (tmp_conv, 0);
g_string_set_size 661 src/filemanager/tree.c     g_string_set_size (tree->search_buffer, tree->search_buffer->len - 1);
g_string_set_size 666 src/filemanager/tree.c     g_string_set_size (tree->search_buffer, tree->search_buffer->len - 1);
g_string_set_size 968 src/filemanager/tree.c     g_string_set_size (tree->search_buffer, 0);
g_string_set_size 406 src/help.c       g_string_set_size (word, 0);
g_string_set_size 419 src/help.c         g_string_set_size (word, 0);
g_string_set_size 424 src/help.c         g_string_set_size (word, 0);
g_string_set_size 695 src/subshell/common.c     g_string_set_size (subshell_prompt_temp_buffer, 0);
g_string_set_size 717 src/subshell/common.c       g_string_set_size (subshell_prompt_temp_buffer, 0);