bp        654 src/vfs/tar/tar.c       char *bp, *data;
bp        670 src/vfs/tar/tar.c       bp = *longp = g_malloc (*h_size + 1);
bp        685 src/vfs/tar/tar.c         memcpy (bp, data, written);
bp        686 src/vfs/tar/tar.c         bp += written;
bp        689 src/vfs/tar/tar.c       if (bp - *longp == MC_MAXPATHLEN && bp[-1] != '\0')
bp        696 src/vfs/tar/tar.c       *bp = '\0';