S_IFLNK     1109 lib/utilunix.c #ifdef S_IFLNK
S_IFLNK     1189 lib/utilunix.c #ifdef S_IFLNK
S_IFLNK      248 lib/vfs/parse_ls_vga.c     type = S_IFLNK;
S_IFLNK      501 lib/vfs/parse_ls_vga.c     local_type = S_IFLNK;
S_IFLNK      559 src/vfs/extfs/extfs.c               st.st_mode &= ~S_IFLNK;   /* You *DON'T* want to do this always */
S_IFLNK      547 src/vfs/tar/tar.c     st->st_mode |= S_IFLNK;