LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ED25519  474 src/vfs/sftpfs/connection.c #ifdef LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ED25519
LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ED25519  475 src/vfs/sftpfs/connection.c     case LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ED25519: