LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_521  468 src/vfs/sftpfs/connection.c #ifdef LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_521
LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_521  469 src/vfs/sftpfs/connection.c     case LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_521: