LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_384  462 src/vfs/sftpfs/connection.c #ifdef LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_384
LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_384  463 src/vfs/sftpfs/connection.c     case LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_384: