LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_256  456 src/vfs/sftpfs/connection.c #ifdef LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_256
LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_256  457 src/vfs/sftpfs/connection.c     case LIBSSH2_HOSTKEY_TYPE_ECDSA_256: