main       1358 src/setup.c      LOAD_KEYMAP (MAIN, main);
main       1388 src/setup.c    SET_MAP (main);
main       1423 src/setup.c    FREE_KEYMAP (main);