keymap_free    60 src/keymap.h  void keymap_free (void);
keymap_free    464 src/main.c     keymap_free ();