STATUS_BADCHECKSUM 471 src/vfs/tar/tar.c     return STATUS_BADCHECKSUM;
STATUS_BADCHECKSUM 664 src/vfs/tar/tar.c         return STATUS_BADCHECKSUM;
STATUS_BADCHECKSUM 679 src/vfs/tar/tar.c           return STATUS_BADCHECKSUM;
STATUS_BADCHECKSUM 693 src/vfs/tar/tar.c         return STATUS_BADCHECKSUM;
STATUS_BADCHECKSUM 782 src/vfs/tar/tar.c       return STATUS_BADCHECKSUM;
STATUS_BADCHECKSUM 874 src/vfs/tar/tar.c     case STATUS_BADCHECKSUM:
STATUS_BADCHECKSUM 889 src/vfs/tar/tar.c       case STATUS_BADCHECKSUM: