MSG_HOTKEY     70 lib/widget/button.c   case MSG_HOTKEY:
MSG_HOTKEY    170 lib/widget/buttonbar.c   case MSG_HOTKEY:
MSG_HOTKEY     61 lib/widget/check.c   case MSG_HOTKEY:
MSG_HOTKEY    423 lib/widget/dialog.c     handled = send_message (current, NULL, MSG_HOTKEY, d_key, NULL);
MSG_HOTKEY    438 lib/widget/dialog.c       handled = send_message (current, NULL, MSG_HOTKEY, d_key, NULL);
MSG_HOTKEY    461 lib/widget/listbox.c   case MSG_HOTKEY:
MSG_HOTKEY    653 lib/widget/menu.c   case MSG_HOTKEY:
MSG_HOTKEY     62 lib/widget/radio.c   case MSG_HOTKEY: