KeySortType       546 lib/tty/key.c  static KeySortType has_been_sorted = KEY_NOSORT;
KeySortType      1232 lib/tty/key.c  sort_key_conv_tab (enum KeySortType type_sort)